خوش آمدید

 

چه خوب که تو اینجا هستی!

سکوله کاسه (Skolekasse.no ) یک ویب سایتی است که تو میتوانی تمرینات را برای یادگیری زبان نارویژی، انگلیسی، ریاضی، علوم طبیعی و اجتماعی انجام دهی. در لیست سمت چپ، تو میتوانی موضوعات مضامین را انتخاب کنی. برای هر موضوع،  لینکهای را می یابی که در آنجا می توانی تمرینات را انجام دهی، به فایلهای صوتی گوش کنی، متنها را بخوانی و با بازیهای جالب کمپیوتری بازی نمائی. تو با بهره گیری ازسکوله کاسه Skolekasse.no  میتوانی بیشتر بیاموزی. موفق باشید.