ښه راغلاست

څومره ښه چې ته دلته یي

Skolekassa.no
يوه ويبپاڼه ده دلته ته خپله کولې شې وظيفه دې وکړې، لکه نارويژي، انګلیسي، ریاضي، تبیعت پیژندنه، او ټولنه پیژنده زده کړې. چپ لاس ته ځاې کې کولې شې د مضمونونو یوه برخه انتخاب کړې. کولې شې د هرې برخې یو لینک یعنې ادرس پیدا او خپله وظيفه سر ته ورسوي، او کولې شې ثبت شوي مطالب واورې، مضامین ولولۍ، جملې ولیکۍ، او همداسې کولې شې جالبه تدريسي لوبې وکړۍ. د

Skolekassa
په استعمال ته کولې شې ډير څه زده کړې.
بریالي اوسۍ