ጽማረ ብርሃን(ፎቶሲንተሲስ)

Fotosyntesen er verdens viktigste prosess. Alt liv på jorda har sin bakgrunn i fotosyntesen. Oksygen er produktet av det planter produserer gjennom fotosyntesen. Vi trenger oksygen for at kroppen skal fungere.

ጽማረ ብርሃን(ፎቶሲንተሲስ)ሓደ ካብ ኣገደስቲ መስርሕ ዓለምና እዩ። ኣብ ዓለምና ዝርከብ ሂወት ብሙሉኡ ኣብ ጽማረ ብርሃን ዝተሞርኮሰ እዩ። ካብ መስርሕ ጽማረ ብርሃን ናይ ተኽሊ ዝርከብ ሓደ ውጽኢት ኦክስጂን ጋዝ እዩ። ብህይወት ክንቅጽል መታን ኦክስጂን የድልየና እዩ።

Formelen for fotosyntese

ፎርሙላ ናይ ጽማረ ብርሃን

Fotosyntesens prosess:

 • Solenergi blir til kjemisk energi.
 • Vann og karbondioksid tas opp i planten. Dette blir råstoffet i fotosyntesen.
 • Fotosyntesen lager råstoffet til sukker og oksygen.
 1. Vann(H2O): Når det regner, går vannet ned i jorda. Planter suger opp vann fra jorda gjennom røttene og sender det til de grønne bladene hvor fotosyntesens prosess skjer.
 2.  

 3. Karbondioksid(CO2): Karbondioksid finnes både som bundet og i fri tilstand i naturen. Karbondioksid dannes ved forbrenning av for eksempel, ved, kull, koks og olje/gass når nok oksygen tilføres. Det dannes også karbondioksid ved forbrenningsreaksjoner i vår organer. Karbondioksid er det vi puster ut. I fotosyntesen blir karbondioksid tatt opp fra lufta gjennom spalteåpninger i bladet.
 4.  

 5. Lysstråler: Solenergi er viktig energi kilde for alt liv på jorda. Energi kan ikke bli borte, men kan overføres til en annen form. I fotosyntesen blir solenergi overført til kjemisk energi som foregår i de grønne bladene. Fotosyntesen skjer i kloroplast som er små deler inne i plantecellene. Inne i kloroplast er det de grønne fargestoffene, klorofyll som fanger opp energi fra sollyset. Den energien brukes til å bygge opp glukose(C6H12O6) som igjen blir brukt til å danne større næringsstoffer som stivelse og cellulose.
 6.  

 7. Glukose ( C6 H12 O6 ): Glukose er et sukker som blir produsert i fotosyntesen . Sukkeret blir transportert til grenene, stammen eller røttene. Det blir omdannet til cellulose, stivelse eller olje, alt etter hvor det blir transportert.

መስርሕ ጽማረ ብርሃን:

 • ጸዓት ጸሓይ ናብ ቀመማዊ ጸዓት ይቅየር።
 • ማይን ካርቦንዳይኦክሳይድን ናብቲ ተኽሊ ይኣቱ። ክልቲኡ፡ መስርሕ ጽማረ ብርሃን ክካየድ መታን ዝጠቅም ጥረ ነገር እዩ።
 • ብመስርሕ ጽማር ብርሃን ድማ፡ ሽኮርን ኦክስጂንን ከም ውጽኢት ይርከብ።
 1. ማይ (H2O): ዝናብ ክዘንብ ከሎ እቲ ማይ ናብ ውሽጢ መሬት ይኣቱ። እቲ ተኽሊ ኸኣ ነቲ ማይ ብመገዲ ሱር ኣቢሉ ይመጽዎ እሞ ነቲ ማይ ናብቲ መስርሕ ጽማረ ብርሃን ዝካየደሉ ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዎ ቆጽሊ ይልእኾ።
 2.  

 3. ካርቦንዳይኦክሳይድ (CO2): ካርቦንዳይኦክሳይድ ኣብ መሬትና ብእክብ ዝበለ መገዲን ከም ኣየር ፋሕ ብዝበለ መገዲን ይርከብ። ካርቦንዳይኦክሳይድ ብመገዲ ምቕጻል ነገራት እዩ ዝርከብ። ንኣብነት ፈሓም፣ ነዳዲ ወይ ጋዝ፣ ዕንጨይትን ዝኣመሰሉ ነገራትን ክነንድድ ከለና ካርቦንዳይኦክሳይድ ይፍጠር። ኣብ ኣካላትና ምቅጻል መግቢ ክካየድ ከሎ እውን ካርቦንዳይኦክሳይድ ይፍጠር እዩ። እቲ ንደገ ነስተንፈሶ ኣየር ካርቦንዳይኦክሳይድ እዩ። እቲ ኣብ ኣየር ዝርከብ ካርቦንዳይኦክሳይድ ብመገዲ ኣብ ቆጽሊ ዝርከብ ስቶማ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከፋት መንፊት ናብ ውሽጢ ናይቲ ተኽሊ ይኣቱ።
 4.  

 5. ጩራ ጸሓይ: ጩራ ጸሓይ ነቲ ኣብ መሬትና ዝርከብ ህይወት ዘለዎ ነገር ኣገዳሲ ምንጪ ጸዓት እዩ። ሓይሊ ወይ ጸዓት ዝጠፍእ ነገር ኣይኮነን፣ ተኾነ ግን ናብ ካልእ ዓይነት ጸዓት ይቅየር። ኣብ ጽማር ብርሃን፡ ጸዓት ጸሓይ ኣብ ውሽጢ ኣቁጽልቲ ናይቲ ተኽሊ ናብ ቀመማዊ ጸዓት ይቅየር። መስርሕ ጽማረ ብርሃን ኣብ ውስጢ እቲ ቆጽሊ ዝርከብ ክሎሮፕላስት ዝብሃል ዋህዮታት ተኽሊ እዩ ዝዳሎ። ኣብ ውሽጢ ክሎሮፕላስት ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዎ ባእታ ይርከብ፡ እዚ ቀጠልያ ሕብሪ ዘለዎ ባእታ ክሎሮፊል ክብሃል ከሎ፣ ብርሃን ጸሓይ ናይ ምስሓብ ተኽእሎ ኣለዎ። እቲ ካብ ጸሓይ ዝርከብ ጸዓት ድማ ግሉኮስ ዝተባህለ ሽኮር ከምዝስራሕ ይገብር። እቲ ግሉኮስ ዝብሃል ሽኮር ድማ እቲ ተኽሊ ከምዝዓብን ዝያዳ ሴሉሎስን ስታርችን ከምዝፍጠር ይገብር።
 6.  

 7. ግሉኮስ ( C6 H12 O6 ): ግሉኮስ ብሰንኪ መስርሕ ጽማረ ብርሃን ዝፍጠር ዓይነት ሽኮር እዩ። እቲ ሽኮር ናብ ሱር ጉንድን ጨናፍርን ናይቲ ተኽሊ ይጉዕዓዝ። ኣብኡ ድማ ናብ ሴሉሉስ፣ ስታርች ወይ ዘይቲ ይቕየር።

5. Oksygen(O2): I fotosyntesen brukes energien i sollyset til å lage glukose fra vann og karbondioksid, samtidig produserer også plantene oksygen. Oksygen blir transportert ut i lufta gjennom spalteåpninger på bladene. Som et resultat av fotosyntesen får vi oksygen i luften. Det betyr at både dyr og mennesker drar nytte av fotosyntesen i form av det livsviktige oksygenet som blir produsert der.I fotosyntesen bruker planter karbondioksid og vann for å produsere egne næringsstoffer som kalles glukose og oksygen ved hjelp av solenergi i en kjemisk prosess. Glukosen gir energi til plantenes celler slik at plantene vokser. Fotosyntesen er viktig for dyr og mennesker fordi organismer trenger oksygen for å eksistere.

5. ኦክስጂን (O2): ኣብ መስርሕ ጽማረ ብርሃን፣ ጸዓት ጸሓይ ምስ ማይን ካርቦንዳይኦክሳይድን ብምኳን ግሉኮስ የዳሉ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን እቲ ተኽሊ ኦክስጂን ጋዝ ናብ ኣየር ይልእኽ። እቲ ተኽሊ፡ ብመገዲ ኣብቲ ቆጽሊ ዝርከብ ስቶማ ዝብሃል መንፊት ኣቢሉ ነቲ ኦክስጂን ናብ ደገ የጉዓዕዞ። ከም ውጽኢት ናይ መስርሕ ጽማረ ብርሃን ድማ ንሕና ኦክስጂን ንረክብ። እዚ ማለት ድማ ሰባትን እንስሳታትን ካብቲ መስርሕ ናይ ጽማረ ብርሃን ተጠቀምቲ ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ።ብመስርሕ ጽማረ ብርሃብ ኣቢሎም፡ ኣትኽልቲ፡ ነቲ ካብ ኣየር ዝወስድዎ ካርቦንዳይኦክሳይድ ምስ ማይን ጸዓት ጸሓይን ብምውሳኽ ቀመማዊ ጸዓት ብምድላው፡ ናይ ውልቆም ምግቢ የዳልዉ። እዚ ዝተዳለወ ሽኮር ወይ ጉሉኮስ ድማ እቲ ተኽሊ ከምዝዓቢ ይገብሮ። እቲ ናብ ደገ ዝወጽእ ኦክስጂን ድማ ፍጠራት ብህይወት ከምዝቕጽሉ ይገብር።.


Kilde:
www.viten.no
www.skogsnorge.no
https://snl.no
www.energiveven.no
www.nrk.no
https://youtu.be/TQSD2C4O6Iw

Les mer på Tema morsmål for tospråklig undervisningsopplegg om fotosyntesen med oppgaver og video.