فرهنگ، جامعه و ادبیات

صنف 5. ـ 7.

Salaby
داستان های جالب، بازی ها و تمرینات، کتابخانه زبان انگلیسی. تمرین این هفته
British culture for children
کلتورانگلیسی برای کودکان: کلتور، پرچم یا بیرق، رسوم، عنعنات ، سبک های زندگی و غیره
History for kids
قصه و داستان برای اطفال- شبکه رایگان آنلاین در مورد داستان ها. مقالات، اوراق با تمرین ها ، مسابقه ذهنی
Project Britain
جزیات و معلومات در مورد بریتانیا کبیر. خواندن و فهمیدن آسان

صنف 8. ـ 10.

British Council
یادگرفتن زبان انگلیسی برای نوجوانان. بریتانیا در حال حاضر، دستور زبان یا گرامر، مهارت های خواندن، زندگی در سراسر جهان
På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk