کلتور ټولنه، او ادبیات

ټولګې ۵. ۷

Salaby
کیسې، لوبی او تمرینونه، انګلیسي کتابتون، د اونی دنده. ۵- ۷ ټولګي
British culture for children
د ماشومانو لپاره د بریتانیا کلتور: کلتور، بیرغ، رسوم ، دودونو، د ژوند طرز او داسی نور
History for kids
د ماشومانو لپاره قصي – وړیا د آنلاین د کیسو شبکه . مقالي، د تمرین پاڼي، ذهنی پوښتني
Project Britain
د لويی برتانيه په اړه حقایق او معلومات. چی لوستل او پوهیدل یی اسانه دي

ټولګې ۸. ۱۰

British Council
د تنکي ځوانانو لپاره د انګلیسي ژبی زده کړه. نني بریتانیا ، ګرامر، د لوستلو مهارت، ژوند د نړۍ په شا او خوا کې
På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk