کلتور ټولنه، او ادبیات

ټولګې ۵. ۷

History for kids
History for kids

د ماشومانو لپاره قصي – وړیا د آنلاین د کیسو شبکه . مقالي، د تمرین پاڼي، ذهنی پوښتني

Project Britain
Project Britain

د لويی برتانيه په اړه حقایق او معلومات. چی لوستل او پوهیدل یی اسانه دي

Salaby
Salaby

کیسې، لوبی او تمرینونه، انګلیسي کتابتون، د اونی دنده. ۵- ۷ ټولګي

ټولګې ۸. ۱۰

LearnEnglish Teens
LearnEnglish Teens

د تنکي ځوانانو لپاره د انګلیسي ژبی زده کړه. نني بریتانیا ، ګرامر، د لوستلو مهارت، ژوند د نړۍ په شا او خوا کې

Youtube
Youtube

På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk