لوستل او لیکل

ټولګې ۱. ۴

log bildtetema
د انځورونو موضوع، موضوع انتخاب کړه، او لغات زده کړه د اواز، عکسونو او خط سره
Get ready to read. The English alphabet and some words that start with each letter.
د لوستلو لپاره چمتو شي. د انګليسي الفبا او ځينی لغتونه
Learn to read. Make words to match a picture, watch films, hear songs, alphabet hunt, many themes and games.
لوستل زده کړي . لغتونه چی دانځورونو سر سمون خوري غبرګ کړي ، فلمونه وګوری، سندری واوري او داسې نور
Lær datoer og klokkeslett. Lytt og les.
ساعت زده کړئ . واورئ او ولولئ
first choice
کلمي چي د انځورونو سره سمون خوري سره غبرګی کړي. په سم وخت انځور راکښ کړئ او په خپل ځای یی له سمې کلمې سره ونښلوئ.

ټولګې ۵. ۷

world stories
په انګلیسي او د ۲۰ څخه زياتو نورو ژبو کې يوه کيسه و لولی او یا یی واوری
British Council
د ماشومانو لپاره لوبي، سندري، کیسې او فعالیتونو چی ماشومان د لوبو سره سم انګلیسي هم زده کړي
Salaby
په زړه پورې کیسې، لوبی او تمرینونه، انګلیسي کتابتون. د اوونۍ دنده .

ټولګې ۸. ۱۰

Prctice that feels like play
رياضي، د ژبی هنر، ساینس او اجتماعیات. د وړکتون څخه تر دولسم ټولګي لپاره
På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk