اوریدل او ویل

ټولګې ۱. ۴

Bildetema
Bildetema

د انځورونو موضوع، موضوع انتخاب کړه، او لغات زده کړه د اواز، عکسونو او خط سره

Bokbussen
Bokbussen

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

دماشومانو لپاره د انګلیسي زده کړې . په زړه پوری کیسو ته غوږ ونیسئ ،ولولئ او وګورئ .

LiteracyCenter
LiteracyCenter

د رنګونو پیژندنه

LiteracyCenter
LiteracyCenter

د عددونو پیژندنه. ساعت زده کړئ

Lokus
Lokus

لعتونه سره غبرګ کړي، جملوجوړی کړي، په تورو بیلولو کار و کړئ. ۴ ټولګي

Lokus
Lokus

لغتونه ولولئ او غوږ ورته و نیسئ او جملې جوړي کړي. ۱ ـ ۲ ټولګي

Lokus
Lokus

لغتونه سره غبرګ کړي، جملې جوړي کړي، په تورو بیلولو کار و کړئ . ۳ ټولګي

Starfall
Starfall

د خپل بدن، د خپل تشناب، د خپل پخلنځي، د خپل كورنی حیوان، د خپلی لوبو د سامان په اړه کلیمې زده کړی.

Starfall
Starfall

څو بجې دي؟

Youtube
Youtube

تاسو څه کوی؟ کړنه فعلونو

Youtube
Youtube

تاسو څه کوی؟ کړنه فعلونو

Youtube
Youtube

تاسو څه وینئ ؟ په فارم کی، ټراکټور او حیوانات

Youtube
Youtube

تاسو څه وینئ ؟ وحشي حیوانات

Youtube
Youtube

تاسو څه وینئ؟ دایناسورونه او ډیرنور

Youtube
Youtube

د رنګ سندره . بيلابيل رنګونه زده کړې

Youtube
Youtube

څه مو خوښیږی چی وخورۍ ؟ د میوی سندره

Youtube
Youtube

د کورنۍ د غړو سندره

Youtube
Youtube

د څارويو، ترانسپورت، شکلونو سندرې

Youtube
Youtube

تاسو څه وینئ؟ نقلیه وسایط او ترانسپورت

ټولګې ۵. ۷

book2
book2

لومړی خپله مورنۍ ژبه غوره کړي، بیا هغه ژبه چې غواړی زده یی کړي ،غوره کړي. د محاوری کتاب. کلیمی او داسی نور

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

د ماشومانو لپاره انګلیسي زده کړې. لوبی، سندری، کیسې او فعالیتونو د ماشومانو لپاره. ۵- ۷ ټولګي

Salaby
Salaby

کیسې، لوبی او تمرینونه، انګلیسي کتابتون، د اونی دنده. ۵- ۷ ټولګي

Worldstories
Worldstories

په انګلیسي او د 20 څخه زياتو نورو مختلفو ژبو کې يوه کيسه ولولئ او یا غوږ ورته ونیسئ.

ټولګې ۸. ۱۰

BBC
BBC

په ښکته منځوی کچه د لغتونه او ګرامر۳۰ برخی دويديو ګانو سره

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.