اوریدل او ویل

ټولګې ۱. ۴

Bildetema
Bildetema

د انځورونو موضوع، موضوع انتخاب کړه، او لغات زده کړه د اواز، عکسونو او خط سره

Bokbussen
Bokbussen

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

دماشومانو لپاره د انګلیسي زده کړې . په زړه پوری کیسو ته غوږ ونیسئ ،ولولئ او وګورئ .

LiteracyCenter
LiteracyCenter

د رنګونو پیژندنه

LiteracyCenter
LiteracyCenter

د عددونو پیژندنه. ساعت زده کړئ

Lokus
Lokus

لعتونه سره غبرګ کړي، جملوجوړی کړي، په تورو بیلولو کار و کړئ. ۴ ټولګي

Lokus
Lokus

لغتونه ولولئ او غوږ ورته و نیسئ او جملې جوړي کړي. ۱ ـ ۲ ټولګي

Lokus
Lokus

لغتونه سره غبرګ کړي، جملې جوړي کړي، په تورو بیلولو کار و کړئ . ۳ ټولګي

Starfall
Starfall

د خپل بدن، د خپل تشناب، د خپل پخلنځي، د خپل كورنی حیوان، د خپلی لوبو د سامان په اړه کلیمې زده کړی.

Starfall
Starfall

څو بجې دي؟

Youtube
Youtube

تاسو څه کوی؟ کړنه فعلونو

Youtube
Youtube

تاسو څه کوی؟ کړنه فعلونو

Youtube
Youtube

تاسو څه وینئ ؟ په فارم کی، ټراکټور او حیوانات

Youtube
Youtube

تاسو څه وینئ ؟ وحشي حیوانات

Youtube
Youtube

تاسو څه وینئ؟ دایناسورونه او ډیرنور

Youtube
Youtube

د رنګ سندره . بيلابيل رنګونه زده کړې

Youtube
Youtube

څه مو خوښیږی چی وخورۍ ؟ د میوی سندره

Youtube
Youtube

د کورنۍ د غړو سندره

Youtube
Youtube

د څارويو، ترانسپورت، شکلونو سندرې

Youtube
Youtube

تاسو څه وینئ؟ نقلیه وسایط او ترانسپورت

ټولګې ۵. ۷

book2
book2

لومړی خپله مورنۍ ژبه غوره کړي، بیا هغه ژبه چې غواړی زده یی کړي ،غوره کړي. د محاوری کتاب. کلیمی او داسی نور

LearnEnglish Kids
LearnEnglish Kids

د ماشومانو لپاره انګلیسي زده کړې. لوبی، سندری، کیسې او فعالیتونو د ماشومانو لپاره. ۵- ۷ ټولګي

Salaby
Salaby

کیسې، لوبی او تمرینونه، انګلیسي کتابتون، د اونی دنده. ۵- ۷ ټولګي

Worldstories
Worldstories

په انګلیسي او د 20 څخه زياتو نورو مختلفو ژبو کې يوه کيسه ولولئ او یا غوږ ورته ونیسئ.

ټولګې ۸. ۱۰

BBC
BBC

په ښکته منځوی کچه د لغتونه او ګرامر۳۰ برخی دويديو ګانو سره