اوریدل او ویل

ټولګې ۱. ۴

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.
log bildtetema
د انځورونو موضوع، موضوع انتخاب کړه، او لغات زده کړه د اواز، عکسونو او خط سره
color circle
د رنګونو پیژندنه
Numbers
د عددونو پیژندنه. ساعت زده کړئ
starfall
د خپل بدن، د خپل تشناب، د خپل پخلنځي، د خپل كورنی حیوان، د خپلی لوبو د سامان په اړه کلیمې زده کړی.
klokka
څو بجې دي؟
Learn english kids
تاسو څه کوی؟ کړنه فعلونو
Logo Learn english kids
تاسو څه کوی؟ کړنه فعلونو
Logo Learn english kids
تاسو څه وینئ ؟ په فارم کی، ټراکټور او حیوانات
Logo Learn english kids
تاسو څه وینئ ؟ وحشي حیوانات
Logo Learn english kids
تاسو څه وینئ؟ دایناسورونه او ډیرنور
Logo Learn english kids
د رنګ سندره . بيلابيل رنګونه زده کړې
Logo Learn english kids
څه مو خوښیږی چی وخورۍ ؟ د میوی سندره
Logo Learn english kids
د کورنۍ د غړو سندره
Logo Learn english kids
د څارويو، ترانسپورت، شکلونو سندرې
Logo Learn english kids
تاسو څه وینئ؟ حیوانات او آوازونه
Logo Learn english kids
تاسو څه وینئ؟ نقلیه وسایط او ترانسپورت
British Council
دماشومانو لپاره د انګلیسي زده کړې . په زړه پوری کیسو ته غوږ ونیسئ ،ولولئ او وګورئ .
Quest 1-2
لغتونه ولولئ او غوږ ورته و نیسئ او جملې جوړي کړي. ۱ ـ ۲ ټولګي
Quest 3
لغتونه سره غبرګ کړي، جملې جوړي کړي، په تورو بیلولو کار و کړئ . ۳ ټولګي
Quest 4
لعتونه سره غبرګ کړي، جملوجوړی کړي، په تورو بیلولو کار و کړئ. ۴ ټولګي

ټولګې ۵. ۷

world stories
په انګلیسي او د 20 څخه زياتو نورو مختلفو ژبو کې يوه کيسه ولولئ او یا غوږ ورته ونیسئ.
British Council
د ماشومانو لپاره انګلیسي زده کړې. لوبی، سندری، کیسې او فعالیتونو د ماشومانو لپاره. ۵- ۷ ټولګي
Salaby
کیسې، لوبی او تمرینونه، انګلیسي کتابتون، د اونی دنده. ۵- ۷ ټولګي
book2
لومړی خپله مورنۍ ژبه غوره کړي، بیا هغه ژبه چې غواړی زده یی کړي ،غوره کړي. د محاوری کتاب. کلیمی او داسی نور

ټولګې ۸. ۱۰

BBC Learning English
په ښکته منځوی کچه د لغتونه او ګرامر۳۰ برخی دويديو ګانو سره