موږ سره اړیکه ونیسئ

که چيري تاسي کوم داسي لینک مو ومومندل چې صحيح کار نه کوي، موږ غواړو چه بي له تمه موږ ته راپور ورکړئ.
کله چې تاسي موږ سره اړیکه نیسئ ، غواړو چه مشخص کړئ چې د کومې سرچینې په اړه پوښتنې لرئ. ویب پا نه لاهم د پرمختګ په حال کې ده او هرڅه لاهم په مكمله توگه ژباړل شوي ندي.ایا تاسي د کومې سرچینې په اړه پوهیږئ چې باید په سکوله کاسا كي خپور شي ، موږ به ډیر څه وغواړو چې پدې اړه معلومات ترلاسه کړو. که تاسي كوم ویب سرچینې چمتو کړي ، او باور لرئ چه د سکوله کاسا کې پاتي کیدی شي ، او کولاي شو چې په وړیا توګه چمتو او وكارو ، نو موږ د تاسي پوهیدو څخه مننه کوو. سکوله کاساد څو کلتوري زده کړې ملي مرکز
(NAFO) لخوا مدیريت كیږ ی
ټولې پوښتنې په دې آدرس كولاي شي ولیږلي : kontakt@skolekassa.no