الجبر

صنف 5. ـ 7.

به دری

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید
Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

هیچ نوشته‌ای پیدا نشد.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش عبارت حروفی، قوسها، تجزیه و بیشتر

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Algebra

Algebra

فیلم در مورد الجبر را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Funksjoner

Funksjoner

فیلم در باره توابع را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP

GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

GRIP

GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

Likninger

Likninger

فیلم در باره معادلات را ببينید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.