الجبر

صنف 5. ـ 7.

به دری

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Salaby

Salaby

مفاهیم ریاضی. با صدا و متن به نارویژی و دری.

Salaby

Salaby

منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

GRIP

GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

MatteMestern

MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Salaby

Salaby

این جا تو بیشتر در مورد ارزش سمبولها میتوانی بیاموزی.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش عبارت حروفی، قوسها، تجزیه و بیشتر

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Algebra

Algebra

فیلم در مورد الجبر را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Campus inkrement

Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.

Funksjoner

Funksjoner

فیلم در باره توابع را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP

GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

GRIP

GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

Likninger

Likninger

فیلم در باره معادلات را ببينید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

MatteMestern

MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.