الجبر

صنف 5. ـ 7.

به دری

matematikkbegreper
لیست مصور با مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی
Begreper matematikk på dari og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på dari og norsk.
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.
khan academy
فیلم هائیکه حل تمرینات متفاوت را نشان میدهد. نوآموزان: در آخر صفحه

به نارویژی

Her kan du lære mer om symbolenes verdi.
این جا تو بیشتر در مورد ارزش سمبولها میتوانی بیاموزی.
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
اینجا تو تابع ها و مختصات را میتوانی تمرین کنی. تیر طرف راست و کاملا در پائین صفحه را کلیک کن و بکش.

صنف 8. ـ 10.

به دری

matematikkbegreper
لیست مصور با مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی
Matteoppgaver innen temaene bokstavutrykk, parenteser, faktorisering og mer.
تمرینات ریاضی در بخش عبارت حروفی، قوسها، تجزیه و بیشتر
khan academy
فیلم هائیکه حل تمرینات متفاوت را نشان میدهد. نوآموزان: در آخر صفحه

به نارویژی

campus inkrement
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
اینجا تو تابع ها و مختصات را میتوانی تمرین کنی. تیر طرف راست و کاملا در پائین صفحه را کلیک کن و بکش.
Mattemestern
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 1.- 10.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، عدد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات. بوکمول
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، عدد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات. نارویژی جدید