الجبر

صنف 5. ـ 7.

به دری

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Salaby
Salaby

مفاهیم ریاضی. با صدا و متن به نارویژی و دری.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.

Salaby
Salaby

این جا تو بیشتر در مورد ارزش سمبولها میتوانی بیاموزی.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora
Kikora

تمرینات ریاضی در بخش عبارت حروفی، قوسها، تجزیه و بیشتر

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Algebra
Algebra

فیلم در مورد الجبر را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.

Funksjoner
Funksjoner

فیلم در باره توابع را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

GRIP
GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

Likninger
Likninger

فیلم در باره معادلات را ببينید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.