الجبر

ټولګې ۵. ۷

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.
Her kan du lære mer om symbolenes verdi.
دلته تاسو د سمبولونو د ارزښت (قیمت) په هکله لا زیاته زده کړه کولای شئ.
puff mattebegrep
Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
puff mattebegrep
Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
دلته تاسو د تابع او کوردیناتو تمرین کولای شئ. ښۍ خوا ته وکتور (تیر) تر لاندې پورې کېکاږئ.

ټولګې ۸. ۱۰

Matteoppgaver innen temaene bokstavutrykk, parenteser, faktorisering og mer.
له حروفو څخه د جوړو شویو معادلو، قوسونو، تجزیه کولو او داسې نورو په هکله د ریاضي سوالونه
campus inkrement
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. اتم ټولګی
Her kan du øve på funksjoner og koordinater.
دلته تاسو د تابع او کوردیناتو تمرین کولای شئ. ښۍ خوا ته وکتور (تیر) تر لاندې پورې کېکاږئ.
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. له لومړي څخه تر لسم ټولګي پورې.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
د عددونو په هکله متنونه او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم (وېشل)، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې. بوکمول (Bokmål)
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
د عددونو په هکله متنونه او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم (وېشل)، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې. نینوشک (Nynorsk)