هندسه

صنف 1. ـ 4.

به دری

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید
Måleenheter, vekt og geometri
نام واحد های اندازه گیری، وزن و هندسه را به ناروژی و دری بیاموزید

به نارویژی

Logo matematikk 1-2
ریاضی 1 – 2 تمرینات و بازی های زیاد و متفاوت هندسه.

geometrisk figur
این جا تو می توانی کاپی کردن اشکال سه بعدی هندسی را تمرین کنی.
Mattemestern
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز.

صنف 5. ـ 7.

به دری

Begreper matematikk på dari og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på dari og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.
Måleenheter, vekt og geometri
نام واحدهای اندازه گیری وزن هندسه را به نارویژی و دری بیاموز.
matematikkbegreper
لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Mange ulike matematikkoppgaver.
تمرینات زیاد و متفاوت ریاضی.
campus inkrement
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 5.
matte maxfri geometri
اینجا تو میتوانی اشکال هندسی را تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.
geometrisk figur
این جا تو می توانی کاپی کردن اشکال سه بعدی هندسی را تمرین کنی.
Mattemestern
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 1. – 10.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
matematikkbegreper
لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Matteoppgaver innen temaene måleenheter, lengde, omkrets, areal og volum.
تمرینات ریاضی در بخش واحد اندازه گیری، طول، محیط، مساحت و حجم.
campus inkrement
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.
Mattemestern
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 1. – 10.
 Tekst og oppgaver om: figurer, parallelle linjer, vinkler og grader, former, symmetri, speiling, rotasjon, forsvinningspunkt og koordinatsystemet.
در باره اشکال، خطوط موازی، زوایا و درجه ها، اشکال، تقارن، بازتاب، چرخش، نقطه محو و سیستم کوردنات(مختصات) بیاموز. بوکمول (نارویژی نوشتاری)
Tekst og oppgåver om figurar, parallelle linjer, vinklar og gradar, former, symmetri, spegling, rotasjon, forsvinningspunkt og koordinatsystem.
در باره اشکال، خطوط موازی، زوایا و درجه ها، اشکال، تقارن، بازتاب، چرخش، نقطه محو و سیستم کوردنات(مختصات) بیاموز. نارویژی جدید