هندسه

صنف 1. ـ 4.

به دری

Bildetema
Bildetema

نام واحدهای اندازه گیری وزن هندسه را به نارویژی و دری بیاموز.

FBU
FBU

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Salaby
Salaby

ریاضی 1 – 2 تمرینات و بازی های زیاد و متفاوت هندسه.

Teacher LED
Teacher LED

این جا تو می توانی کاپی کردن اشکال سه بعدی هندسی را تمرین کنی.

صنف 5. ـ 7.

به دری

Bildetema
Bildetema

نام واحدهای اندازه گیری وزن هندسه را به نارویژی و دری بیاموز.

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Salaby
Salaby

مفاهیم ریاضی. با صدا و متن به نارویژی و دری.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز . صنف 5.ا

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.

Salaby
Salaby

تمرینات زیاد و متفاوت ریاضی.

Teacher LED
Teacher LED

این جا تو می توانی کاپی کردن اشکال سه بعدی هندسی را تمرین کنی.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.

Geometri
Geometri

فیلم در باره هندسه را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

GRIP
GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

Kikora
Kikora

تمرینات ریاضی در بخش واحد اندازه گیری، طول، محیط، مساحت و حجم.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.