هندسه

صنف 1. ـ 4.

به دری

Bildetema

Bildetema

نام واحدهای اندازه گیری وزن هندسه را به نارویژی و دری بیاموز.
Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Salaby

Salaby

ریاضی 1 – 2 تمرینات و بازی های زیاد و متفاوت هندسه.

Teacher LED

Teacher LED

این جا تو می توانی کاپی کردن اشکال سه بعدی هندسی را تمرین کنی.

صنف 5. ـ 7.

به دری

Bildetema

Bildetema

نام واحدهای اندازه گیری وزن هندسه را به نارویژی و دری بیاموز.

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

NRK

NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Salaby

Salaby

مفاهیم ریاضی. با صدا و متن به نارویژی و دری.

Salaby

Salaby

منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Salaby

Salaby

تمرینات زیاد و متفاوت ریاضی.

Teacher LED

Teacher LED

این جا تو می توانی کاپی کردن اشکال سه بعدی هندسی را تمرین کنی.

صنف 8. ـ 10.

به دری

FBU

FBU

این جا تو می توانید یک تصویر کلی بر کلمات و مفاهیم ریاضی به نارویژی و زبان خود، با تصاویر توضیح دهنده بیابی.

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

NRK

NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Geometri

Geometri

فیلم در باره هندسه را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP

GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

GRIP

GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش واحد اندازه گیری، طول، محیط، مساحت و حجم.