هندسه

ټولګې ۱. ۴

Logo matematikk 1-2
ریاضي ۱-۲ د هندسې سوالونه او لوبې (ګېمونه).

Måleenheter, vekt og geometri
د اندازه کولو د واحدونو، وزن او هندسې نومونه په ناروېژي او انګلېسي ژبو زده کړئ.
geometrisk figur
دلته تاسو کولای شې، چې د درې بعدې هندسي شکلونو د کاپي کولو تمرین وکړئ.
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

ټولګې ۵. ۷

په پښتو

په نارويجي

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på pashto.
تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.
puff mattebegrep
Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
puff mattebegrep
Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.
Mange ulike matematikkoppgaver.
هندسه د سوالونو حل کولو او لوبو (ګیمونو) له لارې زده کړئ.
campus inkrement
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. پنځم ټولګی
matte maxfri geometri
دلته تاسو د هندسي شکلونو تمرین کولای شئ. موضوغ د ویکتور (تیر) تڼۍ په وسیله غوره کړئ.
geometrisk figur
دلته تاسو کولای شې، چې د درې بعدې هندسي شکلونو د کاپي کولو تمرین وکړئ.
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. له لومړي (۱) څخه تر لسم (۱۰) ټولګي پورې.

ټولګې ۸. ۱۰

Her finner du ulike matematikkfilmer på pashto.
تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.
puff mattebegrep
Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
puff mattebegrep
Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
Matteoppgaver innen temaene måleenheter, lengde, omkrets, areal og volum.
د اندازه کولو د واحدونو، واټن (مسافه)، محیط، مساحت او حجم په هکله د ریاضي سوالونه.
campus inkrement
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. اتم ټولګی
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. له لومړي (۱) څخه تر لسم (۱۰) ټولګي پورې.
 Tekst og oppgaver om: figurer, parallelle linjer, vinkler og grader, former, symmetri, speiling, rotasjon, forsvinningspunkt og koordinatsystemet.
فیګورونه (شکلونه) ، موازي خطونه، زاویې او درجې، شکلونه، تناظر، انعکاس، څرخېدنه، د منځه تللو (اضمحلال) نقطې او مختصاتو سیستم زده کړئ. بوکمول (Bokmål)
Tekst og oppgåver om figurar, parallelle linjer, vinklar og gradar, former, symmetri, spegling, rotasjon, forsvinningspunkt og koordinatsystem.
فیګورونه (شکلونه) ، موازي خطونه، زاویې او درجې، شکلونه، تناظر، انعکاس، څرخېدنه، له منځه تلو (اضمحلال) نقطې او مختصاتو سیستم زده کړئ. نینوشک (Nynorsk)