اندازه گیری

صنف 1. ـ 4.

به دری

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger
Lær deg ulike ord innenfor tema tid-klokke og kalender.
کلمات مختلف در مورد وقت – ساعت و جنتری به زبان انگلیسی و ناروژی بیاموزید.
Måleenheter, vekt og geometri
نام واحد های اندازه گیری، وزن و هندسه را به ناروژی و دری بیاموزید
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Logo matematikk 1-2
ریاضی 1-2 زمان و ساعت. تمرینات و بازی زیاد.
Logo matematikk 1-2
ریاضی 1-2 طول و مساحت. تمرینات و بازی های زیاد
Målemester
اینجا تو میتوانی واحد های مختلف اندازه گیری مانند وزن، حجم، زمان و پول را تمرین کنی.
Dagen i dag. Her kan du lære om dag, dato og tid.
همان روز امروز. درینجا تو میتوانی در باره روز، تاریخ و زمان بیاموزی.
Mattemestern
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز.

صنف 5. ـ 7.

به دری

logo bildtetema
منابع دو زبانه با تصاویر، صدا و متن. موضوع را انتخاب کن.
matematikkbegreper
لیست تصویری با مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی
Begreper matematikk på dari og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på dari og norsk.
Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Lær om vekt og måling gjennom morsomme oppgaver og spill.
وزن و اندازه گیری را از طریق تمرینات و بازیهای جالب بیاموز. با پشتیبانی دری.
campus inkrement
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 5
Målemester
اینجا تو میتوانی واحد های مختلف اندازه گیری مانند وزن، حجم، زمان و پول را تمرین کنی.
maxfri måleenheter
اینجا تو واحدهای اندازه گیری های متفاوت را فرا میگیری. موضوع را بکمک پیکان انتخاب کنید.
Mattemestern
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. از صنف 1.– 10.

صنف 8. ـ 10.

به دری

matematikkbegreper
لیست تصویری با مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی
Matteoppgaver innen temaene målestokk og formlikhet.
تمرینات ریاضی در بخش مقیاس و همشکلی.
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

campus inkrement
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.
Målemester
اینجا تو میتوانی واحد های مختلف اندازه گیری مانند وزن، حجم، زمان و پول را تمرین کنی.
Mattemestern
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. از صنف 1.– 10.
Lær om som klokka og tid, lengde, fart, omkrets, areal og volum, forholdstall, målestokk og valuta.
در باره ساعت و وقت، طول، سرعت، محیط، مساحت و حجم، نسبت، اندازه مقایسوی و ارز. بوکمول (نارویژی کتابی)
Lær om klokka og tid, lengd, fart, omkrets, areal og volum, forholdstal, målestokk og valuta.
در باره ساعت و وقت، طول، سرعت، محیط، مساحت و حجم، نسبت، اندازه مقایسوی و ارز. نارویژی جدید