اندازه گیری

صنف 1. ـ 4.

به دری

FBU
FBU

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Målemesteren
Målemesteren

اینجا تو میتوانی واحد های مختلف اندازه گیری مانند وزن، حجم، زمان و پول را تمرین کنی.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Salaby
Salaby

ریاضی 1-2 زمان و ساعت. تمرینات و بازی زیاد.

Salaby
Salaby

ریاضی 1-2 طول و مساحت. تمرینات و بازی های زیاد

صنف 5. ـ 7.

به دری

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Salaby
Salaby

مفاهیم ریاضی. با صدا و متن به نارویژی و دری.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز . صنف 5.ا

Dagen i dag
Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.

Salaby
Salaby

وزن و اندازه گیری را از طریق تمرینات و بازیهای جالب بیاموز. با پشتیبانی دری.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora
Kikora

تمرینات ریاضی در بخش مقیاس و همشکلی.

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.

Dagen i dag
Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

GRIP
GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.