اندازه گیری

صنف 1. ـ 4.

به دری

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Målemesteren

Målemesteren

اینجا تو میتوانی واحد های مختلف اندازه گیری مانند وزن، حجم، زمان و پول را تمرین کنی.

Salaby

Salaby

ریاضی 1-2 زمان و ساعت. تمرینات و بازی زیاد.

Salaby

Salaby

ریاضی 1-2 طول و مساحت. تمرینات و بازی های زیاد

صنف 5. ـ 7.

به دری

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Salaby

Salaby

مفاهیم ریاضی. با صدا و متن به نارویژی و دری.

Salaby

Salaby

منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

Salaby

Salaby

وزن و اندازه گیری را از طریق تمرینات و بازیهای جالب بیاموز. با پشتیبانی دری.

صنف 8. ـ 10.

به دری

FBU

FBU

این جا تو می توانید یک تصویر کلی بر کلمات و مفاهیم ریاضی به نارویژی و زبان خود، با تصاویر توضیح دهنده بیابی.

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش مقیاس و همشکلی.

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Dagen i dag

Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

GRIP

GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

GRIP

GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات