اندازه کول

ټولګې ۱. ۴

Logo matematikk 1-2
ریاضي ۱-۲ وخت او ساعت. زیات شمېر سوالونه او لوبې (ګیمونه)
Logo matematikk 1-2
ریاضي ۱-۲ اوږدالی (طول) او مساحت. زیات شمېر سوالونه او لوبې (ګیمونه)
Måleenheter, vekt og geometri
د اندازه کولو د واحدونو، وزن او هندسې نومونه په ناروېژي او انګلېسي ژبو زده کړئ
Målemester
دلته تاسو د اندازه کولو د بېلابېلو واحدونو لکه وزن، حجم، وخت او پېسو تمرین کولای شئ.
Dagen i dag. Her kan du lære om dag, dato og tid.
نن ورځ. دلته تاسو ورځې، نېټه او وخت زده کولای شئ.
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ

ټولګې ۵. ۷

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
puff mattebegrep
Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
puff mattebegrep
Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.
Lær om vekt og måling gjennom morsomme oppgaver og spill.
د په زړه پورې سوالونو او لوبو (ګیمونو) له لارې وزن او اندازه کول زده کړئ.
campus inkrement
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. پنځم ټولګی
Målemester
دلته تاسو د اندازه کولو د بېلابېلو واحدونو لکه وزن، حجم، وخت او پېسو تمرین کولای شئ.
maxfri måleenheter
دلته تاسو د اندازه کولو د بېلابېلو واحدونو تمرین کولای شئ. موضوع د غشي (تیر) په وسیله غوره کړئ.
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. له لومړي (۱) څخه تر لسم (۱۰) ټولګي پورې.

ټولګې ۸. ۱۰

puff mattebegrep
Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
puff mattebegrep
Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
Matteoppgaver innen temaene målestokk og formlikhet.
د بنچ مارک او مشابهت (ورته والي) په هکله د ریاضي سوالونه.
campus inkrement
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. اتم ټولګی
Målemester
دلته تاسو د اندازه کولو د بېلابېلو واحدونو لکه وزن، حجم، وخت او پېسو تمرین کولای شئ.
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. له لومړي (۱) څخه تر لسم (۱۰) ټولګي پورې.
Lær om som klokka og tid, lengde, fart, omkrets, areal og volum, forholdstall, målestokk og valuta.
دلته ساعت او وخت، اوږدوالی (طول)، سرعت، محیط، مساحت او حجم، نسبت، درجې (مېچ) او اسعار زده کړئ. بوکمول (Bokmål)
Lær om klokka og tid, lengd, fart, omkrets, areal og volum, forholdstal, målestokk og valuta.
دلته ساعت او وخت، اوږدوالی (طول)، سرعت، محیط، مساحت او حجم، نسبت، درجې (مېچ) او اسعار زده کړئ. نینوشک (Nynorsk)