احصائیه

صنف 1. ـ 4.

به دری

Bildetema
Bildetema

نام واحدهای اندازه گیری وزن هندسه را به نارویژی و دری بیاموز.

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

صنف 5. ـ 7.

به دری

Bildetema
Bildetema

نام واحدهای اندازه گیری وزن هندسه را به نارویژی و دری بیاموز.

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Salaby
Salaby

مفاهیم ریاضی. با صدا و متن به نارویژی و دری.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز . صنف 5.ا

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.

Salaby
Salaby

اینجا تو میتوانی در مورد احتمالات و آمار بیشتر بیاموزی.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

GRIP
GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.

Statistikk
Statistikk

فیلم در باره آمار را نگاه کنید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.