احصائیه

صنف 1. ـ 4.

به دری

logo bildtetema
منابع دو زبانه با تصاویر، صدا و متن. موضوع را انتخاب کن.

به نارویژی

Mattemestern
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز.

صنف 5. ـ 7.

به دری

logo bildtetema
منابع دو زبانه با تصاویر، صدا و متن. موضوع را انتخاب کن.
matematikkbegreper
لیست تصویری با مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی
Begreper matematikk på dari og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på dari og norsk.
Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Her kan du lære mer om sannsynlighet og statistikk.
اینجا تو میتوانی در مورد احتمالات و آمار بیشتر بیاموزی.
campus inkrement
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 5.
statistikk
اینجا تو میتوانی تمرین آمار را کنی. موضوع را با تیر انتخاب کن.
Mattemestern
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 1.- 10.

صنف 8. ـ 10.

به دری

matematikkbegreper
لیست تصویری با مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی

به نارویژی

campus inkrement
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.
Mattemestern
ریاضی را به کمک دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 1.- 10.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som statistikk og diagrammer, gjennomsnitt, median, typetall og sannsynlighet.
کتاب دیجیتال با متن و تمرینات برای موضوعات مانند آمار و دیاگرام، حد متوسط، میانه، عدد برجستهو احتمالات. بوکمول
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som statistikk og diagrammar, gjennomsnitt, median, typetall og sannsyn.
کتاب دیجیتال با متن و تمرینات برای موضوعات مانند آمار و دیاگرام، حد متوسط، میانه، عدد برجستهو احتمالات. نارویژی نو