احسایه

ټولګې ۱. ۴

په نارويجي

Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

ټولګې ۵. ۷

په نارويجي

puff mattebegrep
Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
puff mattebegrep
Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.
Her kan du lære mer om sannsynlighet og statistikk.
دلته تاسو د احتمالاتو او احصایې په اړه لا ډیره زده کړه کولای شئ.
campus inkrement
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. پنځم ټولګی.
statistikk
دلته تاسو د احصايې په هکله تمرین کولای شئ. موضوع د ویکتور (تیر) په وسیله غوره کړئ.
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. له لومړي (۱) څخه تر لسم (۱۰) ټولګي پورې.

ټولګې ۸. ۱۰

په نارويجي

puff mattebegrep
Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
puff mattebegrep
Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
campus inkrement
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. اتم ټولګی
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. له لومړي (۱) څخه تر لسم (۱۰) ټولګي پورې.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som statistikk og diagrammer, gjennomsnitt, median, typetall og sannsynlighet.
دیچیتال کتاب، چې د احصایې، دیاګرامونو، اوسط، منځنی، موډ او احتمالاتو په څیر موضوعګانو په هکله په کې متنونه او سوالونه شتون لري. بوکمول (Bokmål)
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som statistikk og diagrammar, gjennomsnitt, median, typetall og sannsyn.
دیچیتال کتاب، چې د احصایې، دیاګرامونو، اوسط، منځنی، موډ او احتمالاتو په څیر موضوعګانو په هکله په کې متنونه او سوالونه شتون لري. بوکمول (Nynorsk)