عدد، اعداد

صنف 1. ـ 4.

به دری

FBU
FBU

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Kunnskap.no
Kunnskap.no

با اعداد ۱- ۱۰ آشنا شوید. جمع و تفریق.

Matematikk.org
Matematikk.org

برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 1.

Matematikk.org
Matematikk.org

برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 2.

Matematikk.org
Matematikk.org

برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 3 و 4

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

kunnskap.no
Mattika

Lær om tall fra 0 til 50.

Nrk Super
Nrk Super

تیم شمارش با عدد، شمارش، مقدار و اندارزه ها بازی میکند.

NRK Super
NRK Super

Mattekode-x یک برنامه ریاضی برای کودکان سنین 6 – 7 است که برای شاگردان تازه به مکتب مناسب می باشد.

Salaby
Salaby

ریاضی 1- 2 تمرینات و بازیهای زیاد و متفاوت.

Sandefjordskolen
Sandefjordskolen

به سیستم اعداد با انتخاب 1، 10، 100،1000 تمرین کن.

صنف 5. ـ 7.

به دری

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora
Kikora

تمرینات ریاضی در بخش اعداد، چهار عمل محاسبه (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و بیشتر

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Salaby
Salaby

مفاهیم ریاضی. با صدا و متن به نارویژی و دری.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز . صنف 5.ا

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

Matematikk.org
Matematikk.org

قهرمان محاسبه صنف 5 و 6

Matematikk.org
Matematikk.org

قهرمان محاسبه صنف 7.

Matematikk.org
Matematikk.org

یک قهرمان این جدول کوچک و بزرگ ضرب باش.

Matematikk.org
Matematikk.org

Regneregn 5-7. تو این جا می توانی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را تمرین کنی.

Matematikk.org
Matematikk.org

.Brøkreser 5-7تو اینجا می توانی به تمرینات مختلف کسر تمرین کنی.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.

Salaby
Salaby

تمرینات زیاد و متفاوت ریاضی.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Khan Academy
Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora
Kikora

تمرینات ریاضی در بخش سیستم اعشاری، اعداد رومی، اعداد پریم (غیر قابل تقسیم بعدد دیگر) و بیشتر

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Tema morsmål
Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Brøk
Brøk

فیلم در باره کسررا ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.

Desimaltall
Desimaltall

فیلم در باره اعداد اعشاری را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP
GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

GRIP
GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

Heltall
Heltall

فیلم در باره اعداد کامل را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.

Maxfri
Maxfri

تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.

Prosent
Prosent

فیلم در باره فیصدی را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.