عدد، اعداد

صنف 1. ـ 4.

به دری

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Jeg kan regne

Jeg kan regne

با اعداد ۱- ۱۰ آشنا شوید. جمع و تفریق.

Jeg kan regne 1-4

Jeg kan regne 1-4

تمرینات ریاضی برای کلاس ۱ -۴.  

Matematikk.org

Matematikk.org

برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 1.

Matematikk.org

Matematikk.org

برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 2.

Matematikk.org

Matematikk.org

برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 3 و 4

Nrk Super

Nrk Super

تیم شمارش با عدد، شمارش، مقدار و اندارزه ها بازی میکند.

NRK Super

NRK Super

Mattekode-x یک برنامه ریاضی برای کودکان سنین 6 – 7 است که برای شاگردان تازه به مکتب مناسب می باشد.

صنف 5. ـ 7.

به دری

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش اعداد، چهار عمل محاسبه (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و بیشتر

NRK

NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Matematikk.org

Matematikk.org

قهرمان محاسبه صنف 5 و 6

Matematikk.org

Matematikk.org

قهرمان محاسبه صنف 7.

Matematikk.org

Matematikk.org

یک قهرمان این جدول کوچک و بزرگ ضرب باش.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regneregn 5-7. تو این جا می توانی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را تمرین کنی.

صنف 8. ـ 10.

به دری

FBU

FBU

این جا تو می توانید یک تصویر کلی بر کلمات و مفاهیم ریاضی به نارویژی و زبان خود، با تصاویر توضیح دهنده بیابی.

Khan Academy

Khan Academy

در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

Kikora

Kikora

تمرینات ریاضی در بخش سیستم اعشاری، اعداد رومی، اعداد پریم (غیر قابل تقسیم بعدد دیگر) و بیشتر

NRK

NRK

این جا تو می توانی فیلم های متفاوت ریاضی را به دری بیابی.

Tema morsmål

Tema morsmål

لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.

به نارویژی

Brøk

Brøk

فیلم در باره کسررا ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Desimaltall

Desimaltall

فیلم در باره اعداد اعشاری را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

GRIP

GRIP

نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات

GRIP

GRIP

نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.

Heltall

Heltall

فیلم در باره اعداد کامل را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Prosent

Prosent

فیلم در باره فیصدی را ببینید. از پروژه آموزش قابل انعطاف.

Sandefjordskolen

Sandefjordskolen

به سیستم اعداد با انتخاب 1، 10، 100،1000 تمرین کن.