عدد، اعداد

صنف 1. ـ 4.

به دری

Matematiske begreper og utviklende matematikk: Her kan du finne oversikt over ord og begreper på norsk og på ditt språk, også med forklarende tegninger
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.
با اعداد ۱- ۱۰ آشنا شوید. جمع و تفریق.
Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser.
تیم شمارش با عدد، شمارش، مقدار و اندارزه ها بازی میکند.
Logo matematikk 1-2
ریاضی 1- 2 تمرینات و بازیهای زیاد و متفاوت.
Logo MK-X
Mattekode-x یک برنامه ریاضی برای کودکان سنین 6 – 7 است که برای شاگردان تازه به مکتب مناسب می باشد.
regnemesteren
برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 1.
regnemesteren
برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 2.
regnemesteren
برای محاسبه کردن یک قهرمان باش. صنف 3 و 4
Mattemestern
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز.
Øve på titallssystemet ved å velge 1,10,100.1000.
به سیستم اعداد با انتخاب 1، 10، 100،1000 تمرین کن.

صنف 5. ـ 7.

به دری

Begreper matematikk på dari og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på dari og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
matematikkbegreper
لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.
Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
منابع فراگیری ریاضی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.
Matteoppgaver innen temaene tall, de fire regneartene og mer.
تمرینات ریاضی در بخش اعداد، چهار عمل محاسبه (جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) و بیشتر
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Mange ulike matematikkoppgaver.
تمرینات زیاد و متفاوت ریاضی.
campus inkrement
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات به نارویژی بیاموز . صنف 5.ا
regnemesteren
قهرمان محاسبه صنف 5 و 6
regnemesteren
قهرمان محاسبه صنف 7.
regneartene
تو این جا میتوانی با چهار عملیه محاسبه ریاضی تمرین کنی. موضوع را با کلید پیکان انتخاب کن.
gangetesteren
یک قهرمان این جدول کوچک و بزرگ ضرب باش.
regneregn
Regneregn 5-7. تو این جا می توانی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را تمرین کنی.
brøkreser
.Brøkreser 5-7تو اینجا می توانی به تمرینات مختلف کسر تمرین کنی.
Mattemestern
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 1. – 10.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
matematikkbegreper
لیست مصور مفاهیم ریاضی به دری و نارویژی.
Matteoppgaver innen temaene titallsystem, romertall, primtall og mer.
تمرینات ریاضی در بخش سیستم اعشاری، اعداد رومی، اعداد پریم (غیر قابل تقسیم بعدد دیگر) و بیشتر
khan academy
در اینجا میتوانید فیلم هایی در مورد موضوع های مختلف ریاضی ببینید

به نارویژی

Mattemestern
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 1. – 10.
campus inkrement
ریاضی را با دیدن، شنیدن و انجام دادن تمرینات ریاضی به نارویژی بیاموز. صنف 8.
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
نارویژی کتابی: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات.
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
نارویژی نو: متن و تمرینات عدد، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، اعداد مثبت و منفی، کسر، فیصد و معادلات