حساب

ټولګې ۱. ۴

په نارويجي

Kunnskap.no
Kunnskap.no

د ۱- ۱۰ پوری عددونه وپیژني . جمع او تفريق.

Matematikk.org
Matematikk.org

په سوالونو حل کولو کې تکړه شه. لومړی ټولګی

Matematikk.org
Matematikk.org

په سوالونو حل کولو کې تکړه شه. دویم ټولګی

Matematikk.org
Matematikk.org

په سوالونو حل کولو کې تکړه شه. دریم او څلورم ټولګی

MatteMestern
MatteMestern

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

kunnskap.no
Mattika

Lær om tall fra 0 til 50.

NRK Super
NRK Super

د شمېرلو ډله له عددونو او شمېرلو، مقدار او اندازې سره لوبې کوي.

NRK Super
NRK Super

ماته کوده ایکس (Mattekode-x) د هغو ماشومانو لپاره د ریاضي یو مناسب پروګرام دی، چې عمرونه یې ۶-۷ کاله دي او ښوونځي پېلوي.

Salaby
Salaby

ریاضي ۱-۲ بېلابېل سوالونه او لوبې (ګیمونه)

Sandefjordskolen
Sandefjordskolen

د۱، ۱۰ ، ۱۰۰، ۱۰۰۰په غوره کولو سره د سلیز- یا لسګوني سیستم تمرین وکړئ.

Tema morsmål
Tema morsmål

شمیر۰ـ۱۰

ټولګې ۵. ۷

په نارويجي

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. پنځم ټولګی

GRIP
GRIP

په بوکمول (Bokmål) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې

Kikora
Kikora

د عددونو، د ریاضي د څلورګونو عملیو او داسې نورو په هکله د ریاضي سوالونه.

Matematikk.org
Matematikk.org

د سوال حل کولو ماهر (Regnemesteren)، پنځم او شپږم ټولګی.

Matematikk.org
Matematikk.org

د سوال حل کولو ماهر (Regnemesteren)، اووم ټولګی.

Matematikk.org
Matematikk.org

د ضرب د کوچني او لوی جدول ماهر شه.

Matematikk.org
Matematikk.org

Regneregn 5-7 دلته تاسو د جمعې، منفي، ضرب او تقسیم تمرین کولای شئ.

Matematikk.org
Matematikk.org

Brøkreser 5-7 دلته تاسو د کسر په بېلابېلو سوالونو تمرین کولای شئ.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

Maxfri
Maxfri

دلته تاسو د ریاضي د څلورګونو عملیو تمرین کولای شئ. موضوغ د ویکتور (تیر) په وسیله غوره کړئ.

NRK
NRK

تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Salaby
Salaby

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.

Salaby
Salaby

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Salaby
Salaby

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Salaby
Salaby

د ریاضي زیات شمېر بېلابېل سوالونه.

Tema morsmål
Tema morsmål

Divisjonsoppgaver til gruppearbeid på pashto og norsk.

Tema morsmål
Tema morsmål

Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

ټولګې ۸. ۱۰

په نارويجي

Brøk
Brøk

د ویش په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ روزنې له پروژې څخه.

Campus inkrement
Campus inkrement

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. اتم ټولګی

Desimaltall
Desimaltall

د کسراعشار په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

GRIP
GRIP

په بوکمول (Bokmål) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې

GRIP
GRIP

په نینوشک (Nynorsk) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې

Heltall
Heltall

د مساوات په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Kikora
Kikora

د لسیز یا لسګونی سیستم، رومي عددونو، متباین عددونو (هغه عددونه چې په ځان يا په يو ويشل كيداى شي) او داسې نورو موضوعګانو په هکله د ریاضي سوالونه.

MatteMestern
MatteMestern

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

Maxfri
Maxfri

دلته تاسو د ریاضي د څلورګونو عملیو تمرین کولای شئ. موضوغ د ویکتور (تیر) په وسیله غوره کړئ.

NRK
NRK

تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Prosent
Prosent

د فیصد په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Tema morsmål
Tema morsmål

Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ