حساب

ټولګې ۱. ۴

په نارويجي

Undervisningsopplegg tallene 0-10. På pashto og norsk.
Tallene 0-10.
Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon.
د ۱- ۱۰ پوری عددونه وپیژني . جمع او تفريق.
Tellekorpset leker med tall og telling, mengder og størrelser.
د شمېرلو ډله له عددونو او شمېرلو، مقدار او اندازې سره لوبې کوي.
Logo matematikk 1-2
ریاضي ۱-۲ بېلابېل سوالونه او لوبې (ګیمونه)
Logo MK-X
ماته کوده ایکس (Mattekode-x) د هغو ماشومانو لپاره د ریاضي یو مناسب پروګرام دی، چې عمرونه یې ۶-۷ کاله دي او ښوونځي پېلوي.
regnemesteren
په سوالونو حل کولو کې تکړه شه. لومړی ټولګی
regnemesteren
په سوالونو حل کولو کې تکړه شه. دویم ټولګی
regnemesteren
په سوالونو حل کولو کې تکړه شه. دریم او څلورم ټولګی
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.
Øve på titallssystemet ved å velge 1,10,100.1000.
د۱، ۱۰ ، ۱۰۰، ۱۰۰۰په غوره کولو سره د سلیز- یا لسګوني سیستم تمرین وکړئ.

ټولګې ۵. ۷

په نارويجي

Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Begreper i matematikk. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Divisjonsoppgaver til gruppearbeid på pashto og norsk.
Divisjonsoppgaver til gruppearbeid på pashto og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på pashto.
تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.
puff mattebegrep
Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
puff mattebegrep
Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.
 Læringsressurser i matematikk for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.
Matteoppgaver innen temaene tall, de fire regneartene og mer.
د عددونو، د ریاضي د څلورګونو عملیو او داسې نورو په هکله د ریاضي سوالونه.
Mange ulike matematikkoppgaver.
د ریاضي زیات شمېر بېلابېل سوالونه.
campus inkrement
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. پنځم ټولګی
regnemesteren
د سوال حل کولو ماهر (Regnemesteren)، پنځم او شپږم ټولګی.
regnemesteren
د سوال حل کولو ماهر (Regnemesteren)، اووم ټولګی.
regneartene
دلته تاسو د ریاضي د څلورګونو عملیو تمرین کولای شئ. موضوغ د ویکتور (تیر) په وسیله غوره کړئ.
gangetesteren
د ضرب د کوچني او لوی جدول ماهر شه.
regneregn
Regneregn 5-7 دلته تاسو د جمعې، منفي، ضرب او تقسیم تمرین کولای شئ.
brøkreser
Brøkreser 5-7 دلته تاسو د کسر په بېلابېلو سوالونو تمرین کولای شئ.
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. د لومړي (۱) ټولګي څخه تر لسم (۱۰) ټولګي پورې.

ټولګې ۸. ۱۰

په نارويجي

Her finner du ulike matematikkfilmer på pashto.
تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.
puff mattebegrep
Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
puff mattebegrep
Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ
Matteoppgaver innen temaene titallsystem, romertall, primtall og mer.
د لسیز یا لسګونی سیستم، رومي عددونو، متباین عددونو (هغه عددونه چې په ځان يا په يو ويشل كيداى شي) او داسې نورو موضوعګانو په هکله د ریاضي سوالونه.
Mattemestern
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. د لومړي (۱) ټولګي څخه تر لسم (۱۰) ټولګي پورې.
campus inkrement
ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ. اتم ټولګی
Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger
په بوکمول (Bokmål) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې
Tekst og oppgåver i tal, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tal, brøk, prosent, likningar
په نینوشک (Nynorsk) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې