حساب

ټولګې ۱. ۴

په نارويجي

Jeg kan regne

Jeg kan regne

د ۱- ۱۰ پوری عددونه وپیژني . جمع او تفريق.
Jeg kan regne 1-4

Jeg kan regne 1-4

دلومړی نه تر څلورمی ۱ ۴ ټولګي لپاره د ریاضی تمرینونه  

Matematikk.org

Matematikk.org

په سوالونو حل کولو کې تکړه شه. لومړی ټولګی

Matematikk.org

Matematikk.org

په سوالونو حل کولو کې تکړه شه. دویم ټولګی

Matematikk.org

Matematikk.org

په سوالونو حل کولو کې تکړه شه. دریم او څلورم ټولګی

NRK Super

NRK Super

د شمېرلو ډله له عددونو او شمېرلو، مقدار او اندازې سره لوبې کوي.

NRK Super

NRK Super

ماته کوده ایکس (Mattekode-x) د هغو ماشومانو لپاره د ریاضي یو مناسب پروګرام دی، چې عمرونه یې ۶-۷ کاله دي او ښوونځي پېلوي.

Tema morsmål

Tema morsmål

شمیر۰ـ۱۰

ټولګې ۵. ۷

په نارويجي

Kikora

Kikora

د عددونو، د ریاضي د څلورګونو عملیو او داسې نورو په هکله د ریاضي سوالونه.

Matematikk.org

Matematikk.org

د سوال حل کولو ماهر (Regnemesteren)، پنځم او شپږم ټولګی.

Matematikk.org

Matematikk.org

د سوال حل کولو ماهر (Regnemesteren)، اووم ټولګی.

Matematikk.org

Matematikk.org

د ضرب د کوچني او لوی جدول ماهر شه.

Matematikk.org

Matematikk.org

Regneregn 5-7 دلته تاسو د جمعې، منفي، ضرب او تقسیم تمرین کولای شئ.

MatteMestern

MatteMestern

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

NRK

NRK

تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Salaby

Salaby

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Tema morsmål

Tema morsmål

Divisjonsoppgaver til gruppearbeid på pashto og norsk.

Tema morsmål

Tema morsmål

Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tema morsmål

Tema morsmål

Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

ټولګې ۸. ۱۰

په نارويجي

Brøk

Brøk

د ویش په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ روزنې له پروژې څخه.

Desimaltall

Desimaltall

د کسراعشار په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

GRIP

GRIP

په نینوشک (Nynorsk) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې

GRIP

GRIP

په بوکمول (Bokmål) د عددوونو په هکله متن او سوالونه، جمع، منفي، ضرب، تقسیم، مثبت او منفي عددونه، کسر، سلنه (فیصدي)، معادلې

Heltall

Heltall

د مساوات په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Kikora

Kikora

د لسیز یا لسګونی سیستم، رومي عددونو، متباین عددونو (هغه عددونه چې په ځان يا په يو ويشل كيداى شي) او داسې نورو موضوعګانو په هکله د ریاضي سوالونه.

MatteMestern

MatteMestern

ریاضي په ناروېژي ژبه د سوالونو حل کولو، لیدلو او اورېدلو له لارې زده کړئ.

NRK

NRK

تاسو دلته دریاضی بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Prosent

Prosent

د فیصد په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Sandefjordskolen

Sandefjordskolen

د۱، ۱۰ ، ۱۰۰، ۱۰۰۰په غوره کولو سره د سلیز- یا لسګوني سیستم تمرین وکړئ.

Tema morsmål

Tema morsmål

Bokmål په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ

Tema morsmål

Tema morsmål

Nynorsk په خط کې د ریاضي په هکله لغاتونه زده کړۍ