پدیده ها و مواد

صنف 5. ـ 7.

به دری و ناروژی زبان

Elevkanalen
Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های علوم طبیعی متفاوت را به دری بیابی.

Salaby
Salaby

مفاهیم علوم طبیعی. با صدا و متن به دری و نارویژی.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål
Tema morsmål

این جا تو می توانی در باره هوا بیاموزی. لیست کلمات جداگانه با مفاهیم در باره هوا به دری و نارویژی.

Tema morsmål
Tema morsmål

نظام شمسی ما. آسانترین متن درسی. توضیح کلمات، ویب سایتها، فیلم ها و تمرینات برای شاگردان.

Tema morsmål
Tema morsmål

متن در بارۀ لابراتوار.

به نارویژی

Elevkanalen
Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های علوم طبیعی متفاوت را به دری بیابی.

Salaby
Salaby

مفاهیم علوم طبیعی. با صدا و متن به دری و نارویژی.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Salaby
Salaby

در بارۀ پدیده ها و اشیا با دیدن فیلم ها، خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات بیاموزید.

Tema morsmål
Tema morsmål

این جا تو می توانی در باره هوا بیاموزی. لیست کلمات جداگانه با مفاهیم در باره هوا به دری و نارویژی.

Tema morsmål
Tema morsmål

نظام شمسی ما. آسانترین متن درسی. توضیح کلمات، ویب سایتها، فیلم ها و تمرینات برای شاگردان.

Tema morsmål
Tema morsmål

متن در بارۀ لابراتوار.

صنف 8. ـ 10.

به دری و ناروژی زبان

Tema morsmål
Tema morsmål

این جا تو می توانی یک متن علمی در باره منابع نور به دری بخوانی.

Tema morsmål
Tema morsmål

منابع انرژی تجدیدپذیر و و تجدید ناپذیر. یک مقاله یه دری.

به نارویژی

GRIP
GRIP

فصل 4.، کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. جنگل، منابع غذائی، انسان و طبیعت. عملکرد فرهنگ لغت به چندین زبان.

GRIP
GRIP

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Tema morsmål
Tema morsmål

این جا تو می توانی یک متن علمی در باره منابع نور به دری بخوانی.

Tema morsmål
Tema morsmål

منابع انرژی تجدیدپذیر و و تجدید ناپذیر. یک مقاله یه دری.