پدیده ها و مواد

صنف 5. ـ 7.

به دری و ناروژی زبان

Begreper naturfag på dari og norsk.
Begreper i naturfag. Med lyd og tekst på dari og norsk.
Her kan du lære om været. Egen ordliste med begreper om været på dari og norsk.
Her kan du lære om været. Egen ordliste med begreper om været på dari og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
Her finner du ulike naturfagfilmer på dari.
Læringsressurser i naturfag for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.
Solsystemet vårt. Lettlest fagtekst, ordforklaringer, nettsider, filmer og oppgaver for eleven
نظام شمسی ما. آسانترین متن درسی. توضیح کلمات، ویب سایتها، فیلم ها و تمرینات برای شاگردان.
Laboratorium Tekst om laboratorium
متن در بارۀ لابراتوار.
Se filmer, les og gjør oppgaver på dari og norsk.
به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

به نارویژی

Se filmer, les, lytt og gjør oppgaver i naturfag.
در بارۀ پدیده ها و اشیا با دیدن فیلم ها، خواندن، شنیدن و انجام دادن تمرینات بیاموزید.

صنف 8. ـ 10.

به دری و ناروژی زبان

Her kan du lese en fagtekst om lyskilder på dari.
Her kan du lese en fagtekst om lyskilder på dari.
Her finner du ulike matematikkfilmer på dari.
Her finner du ulike naturfagfilmer på dari.
Fornybare og ikke-fornybare energikilder En artikkel på dari.
منابع انرژی تجدیدپذیر و و تجدید ناپذیر. یک مقاله یه دری.

 

به نارویژی

Kapittel 6. Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som verdensrommet. Ordbokfunksjon på mange språk
فصل 6. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات: فضا. عملکرد فرهنگ لغت به چندین زبان.
Kapittel 6 og 7. Kjemi og Fysikk. Digitalbok med tekst og oppgaver . Ordbokfunksjon på mange språk
فصل 6 و 7 کیمیا و فزیک. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. عملکرد فرهنگ لغت به چندین زبان.