عنصر او مواد

ټولګې ۱. ۴

Undervisningsoppleggom skyer på pashto og norsk.
Skyatlas på pashto

ټولګې ۵. ۷

Begreper i naturfag. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Begreper i naturfag. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Undervisningsopplegg om vær og uvær på pashto og norsk.
Her kan du lære om været. Egen ordliste med begreper om været på pashto og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på pashto.
تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

په نارويجي

Læringsressurser i naturfag for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.
Se filmer, les, lytt og gjør oppgaver i naturfag.
د فلم لیدلو، لوستلو، اورېدلو او دندې تر سره کولو (پوښتنو ځوابولو) له لارې د پدیو او مادو په هکله زده کړه وکړئ.

ټولګې ۸. ۱۰

Her finner du ulike matematikkfilmer på pashto.
تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

په نارويجي

Kapittel 6. Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som verdensrommet. Ordbokfunksjon på mange språk
شپږم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب، چې متن او سوالونه په کې شتون لري: فضا. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ).
Kapittel 6 og 7. Kjemi og Fysikk. Digitalbok med tekst og oppgaver . Ordbokfunksjon på mange språk
شپږم او اووم څپرکی (فصل) کیمیا او فزیک. دیجیتال کتاب، چې متن او پوښتنې (سوالونه) په کې شتون لري. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ).