بدن و صحت

صنف 1. ـ 4.

به دری و ناروژی زبان

logo bildtetema
منابع دو زبانه با عکس و صدا: بیرون بدن ما داخل بدن ما
kroppens organer
موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

صنف 5. ـ 7.

به دری و ناروژی زبان

Begreper naturfag på dari og norsk.
Begreper i naturfag. Med lyd og tekst på dari og norsk.
Læringsressurser i naturfag for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.
Se filmer, les og gjør oppgaver på dari og norsk.
فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.
kroppens organer
موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

به نارویژی

Se filmer, les, lytt og gjør oppgaver om kropp og helse.
فیلم را نگاه کنید، تمرینات در باره بدن و صحت را بخوانید، بشنوید و انجام بدهید.

صنف 8. ـ 10.

به دری و ناروژی زبان

Her kan du lese om øyets funksjon og oppbygging. Dari og norsk.

به نارویژی

Kapittel 5. Menneskekroppen Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som kroppen på innsiden og utsiden
فصل 5. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. بخش داخلی و خارجی بدن. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.
Kapittel 4. Menneskekroppen Digitalbok m tekst og oppgaver. Emner; cellene, skjelettet
فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.