بدن و صحت

صنف 1. ـ 4.

به دری و ناروژی زبان

Tema morsmål
Tema morsmål

موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

صنف 5. ـ 7.

به دری و ناروژی زبان

Elevkanalen
Elevkanalen

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Salaby
Salaby

مفاهیم علوم طبیعی. با صدا و متن به دری و نارویژی.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Tema morsmål
Tema morsmål

موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

به نارویژی

Elevkanalen
Elevkanalen

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Salaby
Salaby

مفاهیم علوم طبیعی. با صدا و متن به دری و نارویژی.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Salaby
Salaby

فیلم را نگاه کنید، تمرینات در باره بدن و صحت را بخوانید، بشنوید و انجام بدهید.

Tema morsmål
Tema morsmål

موضوع: اعضای بدن معیار: شاگرد باید نام و وظیفه بعضی اعضای بدن را بداند و توضیح دهد.

صنف 8. ـ 10.

به دری و ناروژی زبان

Skolekassa
Skolekassa

این جا تو می توانی در باره عملکرد و ساختارچشم به دری و نارویژی بخوانی.

به نارویژی

GRIP
GRIP

فصل 4.، کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. جنگل، منابع غذائی، انسان و طبیعت. عملکرد فرهنگ لغت به چندین زبان.

GRIP
GRIP

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Skolekassa
Skolekassa

این جا تو می توانی در باره عملکرد و ساختارچشم به دری و نارویژی بخوانی.