بدن او صحت

ټولګې ۵. ۷

په پښتو

Salaby
Salaby

Begreper i naturfag. Med lyd og tekst på pashto og norsk.

Tema morsmål
Tema morsmål

Her kan du lære hva kroppens organer heter og hvordan de fungerer.

Tema morsmål
Tema morsmål

Lær om høresansen. Med oppgaver og ordliste på pashto og norsk.

په نارويجي

Salaby
Salaby

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Salaby
Salaby

فلمونه وګورئ، ولولئ، غوږ شئ او د بدن او روغتیا په هکله دندې تر سره کړئ (پوښتنې ځواب کړئ).

Tema morsmål
Tema morsmål

Lær om høresansen. Med oppgaver og ordliste på pashto og norsk.

ټولګې ۸. ۱۰

په نارويجي

GRIP
GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

GRIP
GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

Tema morsmål
Tema morsmål

Lær om høresansen. Med oppgaver og ordliste på pashto og norsk.