تنوع در طبیعت

صنف 1. ـ 4.

به دری و ناروژی زبان

No posts found.

به نارویژی

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Salaby
Salaby

نام حیوانات و پرندگان را بیاموز. عکسها را ببین، گوش کن، بخوان و بازی کن.

Salaby
Salaby

درین مزرعه. در باره حیوانات یک مزرعه. به عکسها ببینید، بشنوید، بخوانید و بازی کنید.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

صنف 5. ـ 7.

به دری و ناروژی زبان

Elevkanalen
Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های علوم طبیعی متفاوت را به دری بیابی.

Salaby
Salaby

مفاهیم علوم طبیعی. با صدا و متن به دری و نارویژی.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

به نارویژی

Elevkanalen
Elevkanalen

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت به دری و نارویژی بخوانید و انجام بدهید.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

NRK
NRK

این جا تو می توانی فیلم های علوم طبیعی متفاوت را به دری بیابی.

Salaby
Salaby

مفاهیم علوم طبیعی. با صدا و متن به دری و نارویژی.

Salaby
Salaby

منابع فراگیری علوم طبیعی برای صنف 5.-7. پشتیبانی صوتی در منوها.

Salaby
Salaby

به فیلمها نگاه کنید، تمرینات را در بارۀ تنوع طبیعت بخوانید ، بشنوید و انجام بدهید.

Tema morsmål
Tema morsmål

توضیح دهید که چگونه بعضی منرالها و سنگها بوجود آمده اند، بکوشید بعضی نمونه های آنرا که در محل تان پیدا می شود، تحقیق کنید.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.

Viten.no
Viten.no

منابع سایت در بارۀ معمولترین حیوانات کوچک.

صنف 8. ـ 10.

به دری و ناروژی زبان

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

فیلم ها و تمرینات در مورد اقلیم به زبانهای مختلف. زبان را در زیر آن فیلم بطرف راست انتخاب کن.

Tema morsmål
Tema morsmål

یک فیلم کیهان

Tema morsmål
Tema morsmål

فوتوسنتز. متن با مودل توضیح دهنده.

به نارویژی

GRIP
GRIP

فصل 4.، کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. جنگل، منابع غذائی، انسان و طبیعت. عملکرد فرهنگ لغت به چندین زبان.

GRIP
GRIP

فصل 4. کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. سلول ها و اسکلیت. کارکرد فرهنگ لغت با چندین زبان.

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

فیلم ها و تمرینات در مورد اقلیم به زبانهای مختلف. زبان را در زیر آن فیلم بطرف راست انتخاب کن.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Tema morsmål
Tema morsmål

یک فیلم کیهان

Tema morsmål
Tema morsmål

فوتوسنتز. متن با مودل توضیح دهنده.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

صندوق پس انداز جنگل انبوه (جنگل مناطق حاره)- اقدام تلویزیون. متون ساده، عکسهای زیاد، فیلمها، متون، تمرینات و چیزهای بیشتر.