په تبيعت کې مختلف شیان

ټولګې ۱. ۴

په نارويجي

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Salaby
Salaby

د حیواناتو (ژوو) او الوتونکو نومونه زده کړئ. انځورونه وګورئ، غوږ شئ، ولولئ او لوبه وکړئ.

Salaby
Salaby

په فارم کې. په یو فارم کې د ژوو (حېواناتو) په هکله زده کړئ. انځورونه وګورئ، غږ ئ، ولولئ او لوبه وکړئ.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.

ټولګې ۵. ۷

په پښتو

NRK
NRK

تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Salaby
Salaby

Begreper i naturfag. Med lyd og tekst på pashto og norsk.

په نارويجي

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

Salaby
Salaby

له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.

Salaby
Salaby

فلمونه وګورئ، ولولئ، غوږ شئ او د بدن او روغتیا په هکله دندې تر سره کړئ (پوښتنې ځواب کړئ).

Tema morsmål
Tema morsmål

تشریح کړئ چې ځینې منرالونه او ډبرې څنګه رامینځ ته شوي،هڅه وکړئ د ځیني نمونې چه د ستاسو په نژدی سیمه کې پیدا ګیږی پلټنه وکړی

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.

Viten.no
Viten.no

د عامو کوچنیو حیواناتو په هکله. انترنتي سرچینه.

ټولګې ۸. ۱۰

په پښتو

NRK
NRK

تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

Tema morsmål
Tema morsmål

په پشتواونارویژي ژبوکي د وړانګي په وسیله یو شی ته حساسیت ورکول زده کړی

په نارويجي

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

GRIP
GRIP

څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

په بېلابېلو ژبو د اقیلم په هکله فلمونه او دندې (پوښتنې). ښي خوا ته د فلم لاندې ژبه غوره کړئ.

Lumbrikus
Lumbrikus

Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

TV-aksjonen 2015
TV-aksjonen 2015

د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.