په تبيعت کې مختلف شیان

ټولګې ۱. ۴

په نارويجي

Lær navn på dyr og fugler. Se bilder, lytt, les og spill.
د حیواناتو (ژوو) او الوتونکو نومونه زده کړئ. انځورونه وګورئ، غوږ شئ، ولولئ او لوبه وکړئ.
På bondegården. Lær om dyrene på en bondegård. Se bilder, lytt, les og spill.
په فارم کې. په یو فارم کې د ژوو (حېواناتو) په هکله زده کړئ. انځورونه وګورئ، غږ ئ، ولولئ او لوبه وکړئ.
logo
د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.

 

ټولګې ۵. ۷

په پښتو

Begreper i naturfag. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Begreper i naturfag. Med lyd og tekst på pashto og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på pashto.
تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

په نارويجي

Beskriv hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet.
Beskriv hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet.
 Læringsressurser i naturfag for 5.-7. trinn. Lydstøtte på menyene.
له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي لپاره په ساینس کې د زده کړې سرچینې. په لست کې د غږ اورېدلو امکان شتون لري.
Se filmer, les, lytt og gjør oppgaver om mangfold i naturen.
فلمونه وګورئ، ولولئ، غوږ شئ او د بدن او روغتیا په هکله دندې تر سره کړئ (پوښتنې ځواب کړئ).
logo
د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.
Om de vanligste smådyrene Nettressurs
د عامو کوچنیو حیواناتو په هکله. انترنتي سرچینه.
Filmer fra NRK om ting man lurer på i naturen
په طبیعت کې د هغو شیانو په هکله د آین. آر. کو (NRK) فلمونه، چې په هکله پوښتنې شتون لري.
lumbrikus
Digital læringsressurs i naturfag. Lytt til og les fortellinger på somali, tigrinja, arabisk og norsk.

 

ټولګې ۸. ۱۰

په پښتو

Læs om fotosyntesen. Oppgaver og ordliste på pashto og norsk.
Les om fotosyntesen. Oppgaver og ordliste på pashto og norsk.
Her finner du ulike matematikkfilmer på pashto.
تاسو دلته د طبیعی علومو بیلابیل فلمونه په پښتو ژبه موندلای شي.

په نارويجي

Filmer og oppgaver om klima på flere språk
په ډیرو ژبو د اقلیم په هکله فلمونه او پوښتنې (سوالونه).
logo
د تروپیکو زیات اورښتونو سیمو کې د ګڼو ونو ځنګل بنسټ – تلویزیوني کمپاین. ساده عبارتونه، زیات شمېر انځورونه، فلمونه، عبارتونه، دندې (سوالونه) او داسې نور.
Kapittel 4 , Digitalbok m tekst og oppgaver; skogen, insekter, næringskjeder, menneske og naturen, søppel og regnskog.
څلورم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. حجرې او اسکیلیټ. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)
Kapittel 5. Digitalbok med tekst og oppgaver til emner som organismer, art, blomster, frø, krypdyr, fugler og pattedyr.
پنځم څپرکی (فصل). دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. د بدن دننه او باندنۍ برخه په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ)