خواندن و نوشتن

صنف 1. ـ 4.

به دری و ناروژی زبان

Taletast
Taletast

حروف و کلمات را بنویسید و آنها را صدا با صدا و تمام کلمه را بخوانید

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی کلمات را از طریق بازی با ویویو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

به نارویژی

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

نارویژی بیاموز با دیدن، شنیدن، خواندن و انجام دادن تمرینات.
نارویژی بنیادی سطح ۱ و ۲ با ذخیره تصاویر کلمات.

Norsk start
Norsk start

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. لیست کلمات با تصویر و صدا.

NRK Super
NRK Super

گروه مطالعه. به صدا ها گوش بده و حروف الفبا را بیاموز. هر حرف یک برنامه دارد.

Salaby
Salaby

سالبی نارویژی 1 – 2 حروف الفبا را بیاموز، گوش بده و بخوان.

Taletast
Taletast

حروف و کلمات را بنویسید و آنها را صدا با صدا و تمام کلمه را بخوانید

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی کلمات را از طریق بازی با ویویو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Toktok
Toktok

توک توک لذت خواندن کتابهای کودکان به نارویژی را بخوان و بنویس.

صنف 5. ـ 7.

به دری و ناروژی زبان

Taletast
Taletast

حروف و کلمات را بنویسید و آنها را صدا با صدا و تمام کلمه را بخوانید

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

به نارویژی

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Norsk start
Norsk start

بانک کلمات (ذخیره کلمات) عکس ها را ببین و به کلمات به زبان نارویژی گوش بده.

Ord1
Ord1

منبع شاگردان ورد1 شامل تمرینات همکنشی (تاثیر متقابل) برای آشنائی با صدا ها، حروف و مفاهیم به زبان نارویژی میشود.

Salaby
Salaby

املا. کلمات نارویژی را بشنو و بنویس.

Salaby
Salaby

دستور زبان نارویژی و املای درست نارویژی را تمرین کن. تمرینات زیاد و متفاوت با صدا.

Taletast
Taletast

حروف و کلمات را بنویسید و آنها را صدا با صدا و تمام کلمه را بخوانید

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

صنف 8. ـ 10.

به دری و ناروژی زبان

Taletast
Taletast

حروف و کلمات را بنویسید و آنها را صدا با صدا و تمام کلمه را بخوانید

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

På persisk

book2
book2

کورس زبان نارویژی و بسیاری زبان دیگر را بوسیله فارسی بیاموز. زبان را که میخواهی فرا بگیری انتخاب کن، و بفرمائید!

به نارویژی

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

بیاموز کلمات را از روز اول با دیدن عکس، بشنو، بخوان و بنویس.
نارویژی بنیادی سطح ۱ تا ۳.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

کلمات را از نخستین روز بیاموز با دیدن تصویر، شنیدن، خواندن و نوشتن.
نارویژی بنیادی سطح ۱

Norsk start
Norsk start

بانک کلمات (ذخیره کلمات) عکس ها را ببین و به کلمات به زبان نارویژی گوش بده.

Norsk start: Oppgaver
Norsk start: Oppgaver

تمرینات در سه سطح برای تو که میتوانی بخوانی. فهرست کلمات با تصویر و صدا.

NorskPluss Alfa
NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Ord 2
Ord 2

تلفظ و کلمات را تمرین کنید. متن کلمات و در ضمن کتابهای تمرین را استفاده نمائید.

Salaby
Salaby

املا. کلمات نارویژی را بشنو و بنویس.

Salaby
Salaby

دستور زبان نارویژی و املای درست نارویژی را تمرین کن. تمرینات زیاد و متفاوت با صدا.

Taletast
Taletast

حروف و کلمات را بنویسید و آنها را صدا با صدا و تمام کلمه را بخوانید

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.