لوستل او لیکل

ټولګې ۱. ۴

Gahwara
Gahwara

Les barnebøker på pashto. Bøkene lastes ned som PDF-filer.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل
تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Kunnskap.no
Kunnskap.no

نارویژې زده کړه په لیدلو سره، اورېدل، لوستل، او تمرین کول.
نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱ او۲ له ذخیروی انځورونه او کلمات سره

Norsk start
Norsk start

Oppgaver på tre nivåer for deg som kan lese + ordlister med bilde og lyd. Bør brukes sammen med læreverket Norsk start 1-4.

NRK Super
NRK Super

Lesekorpset inspirerer barn til å utforske alfabetet. Med Lesekorpset finner barna lyden som hører
til bokstaven.

Salaby
Salaby

نارويژي شميره ۱-۲او د الفبا توري زده کړي ، اوريدل او لوستل

Salto
Salto

Øv på små bokstaver. Lytt, les og skriv.

Taletast
Taletast

حرفونه او کلمې ولیکئ او ولولئ. بیا یو یوغږ ونه او مکمله کلمه ولولئ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د لوبو لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Toktok
Toktok

په خبري اتري كي د ژبي نه خوند وأخلي ، نوي كليمي يا لغتونه په څو ژبو كي زده کړی او ولتوي. په پورتنۍ ښي خوا کې ژبه غوره کړی

ټولګې ۵. ۷

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل
تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Norsk start
Norsk start

انځورونه وګوری او کلیمي په نارویژی ژبه کي واوری.

Ord1
Ord1

لومړني كلمه د زده كونكي سر چيني له متقابله تمرينو نه پيليږ ي تر څو چه ږغوته ، توري ، مفاهيم او مطالب په نارويژي كي وپوهيږي

Salaby
Salaby

املاء. نارویژی لغتونه او يا كليمي ته غوږ ونیسی ، واورئ او د لیکلو تمرینونه وکړی

Salaby
Salaby

د ناروېژی ژبې ګرامر او ملا تمرین کړئ. د غږ سره ډیری مختلفې دندې

Taletast
Taletast

حرفونه او کلمې ولیکئ او ولولئ. بیا یو یوغږ ونه او مکمله کلمه ولولئ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

ټولګې ۸. ۱۰

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل
تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Kunnskap.no
Kunnskap.no

Lær ord fra dag en ved å se på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag fra bildeordbanken. Ulike temaer.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

کلیمی د لومړنی ورځي نه زده کړه، له انځورنو په کتلو ، اورېدل، لوستل او لیکل سره..
نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱تر ۳ کچه پورې

Norsk start
Norsk start

انځورونه وګوری او کلیمي په نارویژی ژبه کي واوری.

Norsk start 8-10: Oppgaver
Norsk start 8-10: Oppgaver

دندې په دریو کچو د هغو کسانو لپاره چې نارویژي ژبه لوستلی شي. بای د نارویژي ژبې پیل8-10 تدریس سره ترسره کړئ.

NorskPluss Alfa
NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Ord 2
Ord 2

تلفظ او لغاتونو باندې تمرین وکړئ. البته له کلمې، او دتمرین له کتابونوڅخه استفاده وکړئ.

Salaby
Salaby

املاء. نارویژی لغتونه او يا كليمي ته غوږ ونیسی ، واورئ او د لیکلو تمرینونه وکړی

Salaby
Salaby

د ناروېژی ژبې ګرامر او ملا تمرین کړئ. د غږ سره ډیری مختلفې دندې

Taletast
Taletast

حرفونه او کلمې ولیکئ او ولولئ. بیا یو یوغږ ونه او مکمله کلمه ولولئ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ