گوش دادن و گپ زدن

صنف 1. ـ 4.

به دری و ناروژی زبان

Bokbussen
Bokbussen

کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی کلمات را از طریق بازی با ویویو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Troll i ord
Troll i ord

به افسانه دری و نارویژی گوش فرا دهید. افسانه را انتخاب کن، سپس زبان را با فشار دادن ایکون بالا بطرف چپ. (Flash)

به نارویژی

Bokbussen
Bokbussen

کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.

Dagen i dag
Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Klokka
Klokka

ساعت را تنظیم کنید و به زمان گوش دهید.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

نارویژی بیاموز با دیدن، شنیدن، خواندن و انجام دادن تمرینات.
نارویژی بنیادی سطح ۱ و ۲ با ذخیره تصاویر کلمات.

Norsk start
Norsk start

فرهنگ لغت به عکسها نگاه کن و کلمات نارویژی را بشنو.

NRK Super
NRK Super

گروه مطالعه. به صدا ها گوش بده و حروف الفبا را بیاموز. هر حرف یک برنامه دارد.

Salaby
Salaby

سالبی نارویژی 1 – 2 حروف الفبا را بیاموز، گوش بده و بخوان.

Salaby
Salaby

کلمات و مفاهیم را بیاموز. عکسها را ببین، بشنو و بازی کن. با فلورا و بیله گوت (پسر بیله) آشنا شو.

Salto
Salto

حروف کوچک الفبا را تمرین کن. بشنو، بخوان و بنویس.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی کلمات را از طریق بازی با ویویو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Toktok
Toktok

توک توک – لذت زبانی. کلمات جدید را به چندین زبان بازی کن و بیاموز. زبان را از بالاسمت راست انتخاب کن.

Troll i ord
Troll i ord

به افسانه دری و نارویژی گوش فرا دهید. افسانه را انتخاب کن، سپس زبان را با فشار دادن ایکون بالا بطرف چپ. (Flash)

Vi snakker
Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

صنف 5. ـ 7.

به دری و ناروژی زبان

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

به نارویژی

Dagen i dag
Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Klokka
Klokka

ساعت را تنظیم کنید و به زمان گوش دهید.

Norsk start
Norsk start

بانک کلمات (ذخیره کلمات) عکس ها را ببین و به کلمات به زبان نارویژی گوش بده.

Ord1
Ord1

منبع شاگردان ورد1 شامل تمرینات همکنشی (تاثیر متقابل) برای آشنائی با صدا ها، حروف و مفاهیم به زبان نارویژی میشود.

Salaby
Salaby

املا. کلمات نارویژی را بشنو و بنویس.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Vi snakker
Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.

صنف 8. ـ 10.

به دری و ناروژی زبان

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

På persisk

book2
book2

کورس زبان نارویژی و بسیاری زبان دیگر را بوسیله فارسی بیاموز. زبان را که میخواهی فرا بگیری انتخاب کن، و بفرمائید!

به نارویژی

Dagen i dag
Dagen i dag

تاریخ و ساعت را با شنیدن و خواندن بیاموزید.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به بوکمول. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره.

Klokka
Klokka

ساعت را تنظیم کنید و به زمان گوش دهید.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

بیاموز کلمات را از روز اول با دیدن عکس، بشنو، بخوان و بنویس.
نارویژی بنیادی سطح ۱ تا ۳.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

کلمات را از نخستین روز بیاموز با دیدن تصویر، شنیدن، خواندن و نوشتن.
نارویژی بنیادی سطح ۱

Moava
Moava

تلفظ را تمرین کن. زبان را انتخاب نما. یک کلمه یا جمله بنویس. به کلمه گوش بده و تلفظ خود را آزمایش نما.

Norsk start
Norsk start

بانک کلمات (ذخیره کلمات) عکس ها را ببین و به کلمات به زبان نارویژی گوش بده.

Ord 2
Ord 2

تلفظ و کلمات را تمرین کنید. متن کلمات و در ضمن کتابهای تمرین را استفاده نمائید.

Salaby
Salaby

املا. کلمات نارویژی را بشنو و بنویس.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 1 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: مکتب 2 کلمات را در مورد مکتب با ویدیو، صدا و متن بیاموز.

Tema morsmål
Tema morsmål

افعال چند زبانی: تمرینات بدنی کلمات را در باره ورزش با ویدیو، صدا و تصویر بیاموز.

Vi snakker
Vi snakker

آموختن ناروژی . تمرین کردن زبان به شکل تقریری و تمرین های تشویقی. موضوعات روزمره. مناسب برای تمام سنین.