اوریدل او ویل

ټولګې ۱. ۴

په پښتو

Bokbussen
Bokbussen

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Troll i ord
Troll i ord

په پشتو او نارویژی ژبو كي كيسه واوري ، كيسه غوره کړئ، وروسته په پورتنۍ خوا کې دایکون په کلیک کولو سره ژبه وتاكي

په نارويجي

Dagen i dag
Dagen i dag

نیټې او وختونه په اوریدلو او لوستلو سره زده کړئ.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل
تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Kunnskap.no
Kunnskap.no

نارویژې زده کړه په لیدلو سره، اورېدل، لوستل، او تمرین کول.
نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱ او۲ له ذخیروی انځورونه او کلمات سره

Salaby
Salaby

نارويژي شميره ۱-۲او د الفبا توري زده کړي ، اوريدل او لوستل

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د لوبو لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Toktok
Toktok

په خبري اتري كي د ژبي نه خوند وأخلي ، نوي كليمي يا لغتونه په څو ژبو كي زده کړی او ولتوي. په پورتنۍ ښي خوا کې ژبه غوره کړی

Vi snakker
Vi snakker

نارویژی زده کړه. په شفاهی یا زبانی ژبی روزنه او دهڅونې تمرینو په ذريعه ، له ورځنۍ موضوعاتو سره، د هر عمر ګروپونو لپاره سمون خوری یا مناسبه ده

ټولګې ۵. ۷

په نارويجي

Dagen i dag
Dagen i dag

نیټې او وختونه په اوریدلو او لوستلو سره زده کړئ.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل
تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Klokka
Klokka

ساعت عیار کړئ او ساعت ته غوږ شئ.

Norsk start
Norsk start

انځورونه وګوری او کلیمي په نارویژی ژبه کي واوری.

Ord1
Ord1

لومړني كلمه د زده كونكي سر چيني له متقابله تمرينو نه پيليږ ي تر څو چه ږغوته ، توري ، مفاهيم او مطالب په نارويژي كي وپوهيږي

Salaby
Salaby

املاء. نارویژی لغتونه او يا كليمي ته غوږ ونیسی ، واورئ او د لیکلو تمرینونه وکړی

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

ټولګې ۸. ۱۰

په نارويجي

Dagen i dag
Dagen i dag

نیټې او وختونه په اوریدلو او لوستلو سره زده کړئ.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل
تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Klokka
Klokka

ساعت عیار کړئ او ساعت ته غوږ شئ.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

Lær ord fra dag en ved å se på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag fra bildeordbanken. Ulike temaer.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

کلیمی د لومړنی ورځي نه زده کړه، له انځورنو په کتلو ، اورېدل، لوستل او لیکل سره..
نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱تر ۳ کچه پورې

Moava
Moava

د تلفظ تمرين
ژبه غوره کړی او یوه کلمه یا جمله ولیکئ. كلمي ته غوږ ونیسي ، په لاندې کې تاسو کولی شۍ چه خپله کلیمه ولولي او خپل تلفظ وازمايي

Norsk start
Norsk start

انځورونه وګوری او کلیمي په نارویژی ژبه کي واوری.

Ord 2
Ord 2

تلفظ او لغاتونو باندې تمرین وکړئ. البته له کلمې، او دتمرین له کتابونوڅخه استفاده وکړئ.

Salaby
Salaby

املاء. نارویژی لغتونه او يا كليمي ته غوږ ونیسی ، واورئ او د لیکلو تمرینونه وکړی

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Vi snakker
Vi snakker

نارویژی زده کړه. په شفاهی یا زبانی ژبی روزنه او دهڅونې تمرینو په ذريعه ، له ورځنۍ موضوعاتو سره، د هر عمر ګروپونو لپاره سمون خوری یا مناسبه ده