زبان و فرهنگ

به دری

Bokbussen
Bokbussen

کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.

Tema morsmål
Tema morsmål

در باره نقاش نارویژی ادوارد مونک به زبان دری بخوان.

Tema morsmål
Tema morsmål

ستیان و علی به مسافرت کلبه. یک داستان جنائی عید پاک را به نارویژی و دری بخوان.

Troll i ord
Troll i ord

بوکنه بروسه (بز صدا فش فش). به این افسانه به زبانهای متفاوت گوش کن. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن.

Troll i ord
Troll i ord

نورد ویندین (باد شمال). به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

زمانیکه طاوس و کلاغ رنگشانرا بدست آوردند. به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

چرا تمساح زبان ندارد. به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Troll i ord
Troll i ord

دراتوکای کفش ساز به این افسانه بزبانهای زیاد گوش بده. برای انتخاب زبان به ایکون بالا سمت چپ کلیک کن. (فلاش)

Youtube
Youtube

På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk

På persisk

Tema morsmål
Tema morsmål

افسانه برکینه بروسه. به این افسانه به فارسی و نارویژی گوش بده. لیست کلمات و تمرینات.

Tema morsmål
Tema morsmål

همان کدوی غلتان – یک داستان از ایزان به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube
Youtube

مهمانان ناخوانده – داستان از ایران. کتاب تصویری با بیان نارویژی و فارسی.

Youtube
Youtube

انسا و بانسا – یک داستان از پاکستان. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube
Youtube

دیگهیر جادوگر – یک داستان از سومالیا. به فارسی و نارویژی گفته شده.

Youtube
Youtube

کلاه فروش- یک داستان از سریلانکا. به نارویژی و فارسی گفته شده.

به نارویژی

Bokbussen
Bokbussen

کتابهای مختلف به بوکمول، نینوشک و زبان مادری خود را بشنو و بخوان. به فراگیری اعداد و خواندن مفید است.

NRK Super
NRK Super

ترانه های کودکان از آلف پرویسن

Salaby
Salaby

به افسانه به زبان نارویژی گوش دهید و بخوانید.

Salaby
Salaby

کتابهای کودکان به نارویژی را بشنو و بخوان.

Salaby
Salaby

اشعار نارویژی را بخوانید و به آن گوش بده .

Salaby
Salaby

در باره نقاش نارویژی ادوارد مونک بیاموز. نفاشیها را نگاه کن، بخوان ، بازی کن و فعالیتهای را انجام بده.

Toktok
Toktok

توک توک لذت خواندن کتابهای کودکان به نارویژی را بخوان و بنویس.