ژبه او کلتور

په پښتو

Bokbussen
Bokbussen

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.

Gahwara
Gahwara

Les barnebøker på pashto. Bøkene lastes ned som PDF-filer.

Troll i ord
Troll i ord

Bukkene bruse. Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Lytt til eventyret om nordavinden på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Da påfuglen og ravnen fikk fargene sine. Lytt til eventyret på mange språk. klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk.(flash)

Troll i ord
Troll i ord

Hvorfor krokodillen ikke har tunge. Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Skomakeren Dratewka
Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Worldstories
Worldstories

Read or listen to a story in English and pashto.

Youtube
Youtube

På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk

په نارويجي

NRK Super
NRK Super

Alf Prøysens barnesanger.

Salaby
Salaby

د ناروې انځورګر اډوارډ مونچ په اړه زده کړه. انځورونه وګورئ ، ولولئ ، لوبې وکړئ او فعالیتونه ترسره کړئ

Salaby
Salaby

Salaby norsk 1-2. Les og lytt til eventyr på norsk (bm).

Salaby
Salaby

Salaby norsk 1-2. Les og lytt til barnebøker på norsk (bm).

Salaby
Salaby

Salaby norsk 1-2. Les og lytt til dikt på norsk (bm).

Tema morsmål
Tema morsmål

Eventyret Bukkene bruse. Les og lytt til eventyret på flere språk.

Toktok
Toktok

په خبري اتري كي د ژبي نه خوند وأخلي ، نوي كليمي يا لغتونه په څو ژبو كي زده کړی او ولتوي. په پورتنۍ ښي خوا کې ژبه غوره کړی