Salaby samfunnsfag

Salaby samfunnsfag
Salaby samfunnsfag

د اجتماعی علومود موضوعاتو سره پیژندل ترلاسه کړئ.  د بوک مول او نی نورشک   ( bokmål og nynorsk )       ترمینځ  ژبه غوره کولای شیډیری نوری ملاتړ کونکي ژبې هم شتون لری.