درس جغرافیه

صنف 5. ـ 7.

به دری

Norges landsdeler. Nyhetssending på dari fra Tv2 Skole.
بخش های ناروی. نشر اخبار دری ازمکتب تلویریون دو
Norges fylker. Nyhetssending på dari fra Tv2 Skole
ولایات ناروی. نشر اخبار دری ازمکتب تلویریون دو
Norges 10 største byer. Nyhetssending på dari fra Tv2 Skole.
ده بزرگترین شهرهای ناروی. نشر اخبار دری ازمکتب تلویریون دو
متن در باره بخشهای ناروی را به دری و نارویژی بخوان و گوش کن.
تو این جا می توانی بخوانی که چگونه ناروی به بخشها، ولایات و شهر ها تقسیم شده است.
Her finner du en kort tekst om bosetting og befolkning i Norge.
تو این جا یک متن کوتاه در باره اسکان و جمعیت ناروی می یابی.
تو اینجا یک متن کوتاه در مورد اقلیم ناروی می یابی.
سعی کن ولایات و کمونهای ناروی را در نقشه پیداکنی و با رنگهای داده شده رنگ آمیزی نمائی. نقشه باید چاپ شود.

به نارویژی

Utforsk fylkene og byene i Norge. Lær navn på land og hovedsteder i hele verden.
ولایات و شهرهای ناروی را پیدا کن. نام کشورها و پایتخت های تمام جهان را بیاموز.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Norges landsdeler. Nyhetssending på dari fra Tv2 Skole.
بخش های ناروی. نشر اخبار دری ازمکتب تلویریون دو
Norges fylker. Nyhetssending på dari fra Tv2 Skole
ولایات ناروی. نشر اخبار دری ازمکتب تلویریون دو
Norges 10 største byer. Nyhetssending på dari fra Tv2 Skole.
ده بزرگترین شهرهای ناروی. نشر اخبار دری ازمکتب تلویریون دو
Filmer og oppgaver om klima på forskjellige språk.
فیلم ها و تمرینات در مورد اقلیم به زبانهای مختلف. زبان را در زیر آن فیلم بطرف راست انتخاب کن.
تو درینجا میتوانی درباره جغرافیه، جمعیت و اقلیم ناروی بخوانی.
Temamodersmål_dari
تو درینجا می توانی در باره جغرافیه افغانستان بیاموزی، بخش 1.
Temamodersmål_dari
جغرافیه افغانستان، بخش 2.
Temamodersmål_dari
جغرافیه افغانستان بخش3
Temamodersmål_dari
جغرافیه افغانستان بخش 4

به نارویژی

Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.
Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbok på mange ulike språk. Kapittel 1 handler om geografi.
کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag
کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som antikken, religionar, vikingtid, renessansen, koloniar og opplysningstida.
کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد