درس جغرافیه

صنف 5. ـ 7.

به دری

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

تو این جا می توانی بخوانی که چگونه ناروی به بخشها، ولایات و شهر ها تقسیم شده است.
Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

تو این جا یک متن کوتاه در باره اسکان و جمعیت ناروی می یابی.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

تو اینجا یک متن کوتاه در مورد اقلیم ناروی می یابی.

Skolekassa

Skolekassa

متن در باره بخشهای ناروی را به دری و نارویژی بخوان و گوش کن.

به نارویژی

Kart i skolen

Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

آیا تو نامهای ولایت های ناروی یا همه کشورها در افریقا را می دانی؟ علاقه مند رقابت هستی می توانی در زمان آن انجام دهی.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

تو این جا می توانی بخوانی که چگونه ناروی به بخشها، ولایات و شهر ها تقسیم شده است.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

تو این جا یک متن کوتاه در باره اسکان و جمعیت ناروی می یابی.

به نارویژی

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Kart i skolen

Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.