درس جغرافیه

صنف 5. ـ 7.

به دری

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

تو این جا می توانی بخوانی که چگونه ناروی به بخشها، ولایات و شهر ها تقسیم شده است.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

تو این جا یک متن کوتاه در باره اسکان و جمعیت ناروی می یابی.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

تو اینجا یک متن کوتاه در مورد اقلیم ناروی می یابی.

Skolekassa
Skolekassa

متن در باره بخشهای ناروی را به دری و نارویژی بخوان و گوش کن.

Tema morsmål
Tema morsmål

سعی کن ولایات و کمونهای ناروی را در نقشه پیداکنی و با رنگهای داده شده رنگ آمیزی نمائی. نقشه باید چاپ شود.

به نارویژی

Kart i skolen
Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.

Kart og geografiske navn
Kart og geografiske navn

آیا تو نامهای ولایت های ناروی یا همه کشورها در افریقا را می دانی؟ علاقه مند رقابت هستی می توانی در زمان آن انجام دهی.

Salaby
Salaby

ولایات و شهرهای ناروی را پیدا کن. نام کشورها و پایتخت های تمام جهان را بیاموز.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Filmer om klimaet
Filmer om klimaet

فیلم ها و تمرینات در مورد اقلیم به زبانهای مختلف. زبان را در زیر آن فیلم بطرف راست انتخاب کن.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

تو این جا می توانی بخوانی که چگونه ناروی به بخشها، ولایات و شهر ها تقسیم شده است.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

تو این جا یک متن کوتاه در باره اسکان و جمعیت ناروی می یابی.

به نارویژی

Filmer om klimaet
Filmer om klimaet

فیلم ها و تمرینات در مورد اقلیم به زبانهای مختلف. زبان را در زیر آن فیلم بطرف راست انتخاب کن.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP
GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

Kart i skolen
Kart i skolen

نقشه ناروی. به نام جاها نگاه کن. فاصله ها را اندازه بگیر و بیشتر. زبانهای مورد استفاده یا کمکی بوکمول، نینوشک و انگلیسی.