تاریخ

صنف 5. ـ 7.

به نارویژی

Salaby

Salaby

تاریخ در باره قانون اساسی ناروی و تاریخ حق رای را بیاموز.

Salaby

Salaby

تاریخ در باره ناروی. از سال 872 تا حال.

صنف 8. ـ 10.

به دری

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

تو اینجا میتوانی تاریخ در مورد ناروی را بخوانی.

Tema morsmål

Tema morsmål

تو اینجا میتوانی در باره انقلاب صنعتی بخوانی.

به نارویژی

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد.

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد

GRIP

GRIP

کتاب دیجیتال با متن و تمرینات. فرهنگ لغت به زبانهای مختلف. فصل اول به جغرافیه می پردازد