د ټولنې پیژندهنه

ټولګې ۱. ۴

په پښتو

Tema morsmål

Tema morsmål

دلته تاسو کولی شی چه د کارونو او دندي نومونه په پشتو او نارویژی ژبه زده ګړی
Trygg trafikk

Trygg trafikk

دلته تاسو کولی شی چه فلمونه ومومی، د ترافیکي زده کړه په اړه متنونه اوانځورونه په اوه ۷ ژبو. ښی خوا ته پورتنی خواکي پشتو ژبی د پاره وتاکې

په نارويجي

Salaby

Salaby

د اساسي قانون په اړه زده کړه وکړی، او د می اوه لسمه سندرو تمرین وکړی او دیړ نور

ټولګې ۵. ۷

په پښتو

Skolekassa

Skolekassa

دلته تاسو کولی شی چه په پشتواونارویژي ژبوکي د دموکراسی او دیکتاتوری په اړه متن ولولي

په نارويجي

Salaby

Salaby

د اساسي قانون په اړه زده کړه وکړی، او د می اوه لسمه سندرو تمرین وکړی او دیړ نور

ټولګې ۸. ۱۰

په پښتو

کومې ليکنې پیدا نشوې؟

په نارويجي

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

دریم څپرکی (فصل): ټولنپوهنه. دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ).

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

دلته تاسو د ناروې د دودونو او رخصتیو په هکله لوستلای شئ.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ناروې یو دیموکراتیک هېواد دی. تاسو دلته لوستلای شئ، چې په دې دیموکراسۍ کې خلک کوم حقونه او کومې آزادۍ لري.

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

دلته په ناروې کې د دینونو او عقایدو په هکله ولولئ.

Snasen

Snasen

سناسین دمحلي دیموکراسی په اره یودیجیټل تعلیمي لوبې ده چه د ځوان کو اس څخه دی. چه په کمپیوټر کې یا تبلت ( اندروید/ای او اس) او په بوکمول او یا نینوشک سره لوبه ګیږیږ