د ټولنې پیژندهنه

ټولګې ۱. ۴

په پښتو

Her finner du filmer, tekster og bilder om trafikkopplæring på 7 språk.Velg pashto øverst til høyre på nettsiden
Undervisningsopplegg der elevene lærer navn på yrker på norsk og pashto.
Her kan du lære navn på yrker, både på pashto og norsk.

په نارويجي

Lær om grunnloven, øv på 17. mai sanger og mye mer.

ټولګې ۵. ۷

په پښتو

Her kan du lese en tekst om demokrati og diktatur. På pashto og norsk.
دلته تاسو په پښتو ژبه خبرونه لیدلای شئ.
Nyhetssending: Hva er et samfunn?
خبرونه: ټولنه څه شی دی؟
Nyhetssending. Statsministeren og Ali.
خبرونه : لومړی وزیر (صدراعظم) او علي.
Nyhetssending: Kongefamilien.
خبرونه: شاهي کورنۍ

په نارويجي

Lær om grunnloven, øv på 17. mai sanger og mye mer.
Lær om barns rettigheter.
د ماشومانو د حقونو په اړه زده کړئ
Lær om 17. mai. Klikk på bildet, lytt og les. Fra CappelenDamms NOA-nett.
د می ۱۷ مې په هکله زده کړئ. انځور (عکس) کېکاږئ، غوږ شئ او ولولئ. له CappelenDamms NOA-nett څخه.

ټولګې ۸. ۱۰

په پښتو

دلته تاسو په پښتو ژبه خبرونه لیدلای شئ.
Nyhetssending: Hva er et samfunn?
خبرونه: ټولنه څه شی دی؟
Nyhetssending. Statsministeren og Ali.
خبرونه : لومړی وزیر (صدراعظم) او علي.
Nyhetssending: Kongefamilien.
خبرونه: شاهي کورنۍ

په نارويجي

Lær om 17. mai. Klikk på bildet, lytt og les. Fra CappelenDamms NOA-nett.
د می ۱۷ مې په هکله زده کړئ. انځور (عکس) کېکاږئ، غوږ شئ او ولولئ. له CappelenDamms NOA-nett څخه.
Kapittel 3: Samfunnskunnskap. Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
دریم څپرکی (فصل): ټولنپوهنه. دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ).
Kapittel 2: Samfunnskunnskap. Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
دریم څپرکی (فصل): ټولنپوهنه. دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ).
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag.
دریم څپرکی (فصل): ټولنپوهنه. دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ).
دریم څپرکی (فصل): ټولنپوهنه. دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ).
Her kan du lese om Norges tradisjoner og høytider.
دلته تاسو د ناروې د دودونو او رخصتیو په هکله لوستلای شئ.
Norge er et demokrati. Her kan du lese om hvilke rettigheter og friheter en har i dette demokratiet.
ناروې یو دیموکراتیک هېواد دی. تاسو دلته لوستلای شئ، چې په دې دیموکراسۍ کې خلک کوم حقونه او کومې آزادۍ لري.
Les om religioner og livssyn i Norge.
دلته په ناروې کې د دینونو او عقایدو په هکله ولولئ.
Her finner du en kort tekst om bosetting og befolkning i Norge.
دلته تاسو په ناروې کې د مېشتېدنې او نفوس په هکله یو لنډ متن موندلای شئ.
Snasen er et digitalt læringsspill om lokaldemokrati fra KS Ung. Spilles på PC eller nettbrett (Android/iOS), på nynorsk eller bokmål