درسی کتابونه

Almater

Almater

واوره او زده کړه، ولوله او وليكه له لوبي نه تر لوبي پوري
HEI

HEI

درسي کتاب په نوم د ( HEI ) چی د  abc په کچه  A1 ، A2 او B1 لري ، د لوستلو ، اوریدلو ، لیکلو ، ګرامر او داسی نور تمرینونه لری.

Hugin og Munin

Hugin og Munin

د نارويژيژبی دزده کړی لپاره .ځوانانوته مناسبفلمونه ، متنونه او تمرينونه د .مورنی ژبېپه ملاتړ ،په څوژبو

Kunnskap.no

Kunnskap.no

د لومړۍ ورځی نه د انځور په لیدلو ، اوریدلو ، لوستلو او لیکلو کلمی زده کړئ. د عکس او متن د لست څخه اقتباس. مختلفه موضوعات. 

Kunnskap.no

Kunnskap.no

کلیمی د لومړنی ورځي نه زده کړه، له انځورنو په کتلو ، اورېدل، لوستل او لیکل سره.. نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱تر ۳ کچه پورې

NRK

NRK

NRKدلته تاسو کولای شی چه د. پشتو ښونځی څخه د ښونځی اساسی مضامين او د تدریس مختلفو سرچینې ومومئ .د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Trygg trafikk

Trygg trafikk

دلته تاسو کولی شی چه فلمونه ومومی، د ترافیکي زده کړه په اړه متنونه اوانځورونه په اوه ۷ ژبو. ښی خوا ته پورتنی خواکي پشتو ژبی د پاره وتاکې