درسی کتابونه

Almater
Almater

واوره او زده کړه، ولوله او وليكه له لوبي نه تر لوبي پوري

Hugin og Munin
Hugin og Munin

د نارويژيژبی دزده کړی لپاره .ځوانانوته مناسبفلمونه ، متنونه او تمرينونه د .مورنی ژبېپه ملاتړ ،په څوژبو

Kunnskap.no
Kunnskap.no

نارویژې زده کړه په لیدلو سره، اورېدل، لوستل، او تمرین کول. نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱ او۲ له ذخیروی انځورونه او کلمات سره

Kunnskap.no
Kunnskap.no

Lær ord fra dag en ved å se på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag fra bildeordbanken. Ulike temaer.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

کلیمی د لومړنی ورځي نه زده کړه، له انځورنو په کتلو ، اورېدل، لوستل او لیکل سره.. نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱تر ۳ کچه پورې

NRK
NRK

NRKدلته تاسو کولای شی چه د. پشتو ښونځی څخه د ښونځی اساسی مضامين او د تدریس مختلفو سرچینې ومومئ .د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Trygg trafikk
Trygg trafikk

دلته تاسو کولی شی چه فلمونه ومومی، د ترافیکي زده کړه په اړه متنونه اوانځورونه په اوه ۷ ژبو. ښی خوا ته پورتنی خواکي پشتو ژبی د پاره وتاکې