درسی کتابونه

Almater
Almater

واوره او زده کړه، ولوله او وليكه له لوبي نه تر لوبي پوري

Kunnskap.no
Kunnskap.no

نارویژې زده کړه په لیدلو سره، اورېدل، لوستل، او تمرین کول. نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱ او۲ له ذخیروی انځورونه او کلمات سره

Kunnskap.no
Kunnskap.no

Lær ord fra dag en ved å se på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag fra bildeordbanken. Ulike temaer.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

کلیمی د لومړنی ورځي نه زده کړه، له انځورنو په کتلو ، اورېدل، لوستل او لیکل سره.. نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱تر ۳ کچه پورې

NRK
NRK

NRKدلته تاسو کولای شی چه د. پشتو ښونځی څخه د ښونځی اساسی مضامين او د تدریس مختلفو سرچینې ومومئ .د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Trygg trafikk
Trygg trafikk

دلته تاسو کولی شی چه فلمونه ومومی، د ترافیکي زده کړه په اړه متنونه اوانځورونه په اوه ۷ ژبو. ښی خوا ته پورتنی خواکي پشتو ژبی د پاره وتاکې