په مورنۍ ژبه د لیک او لوست زده کړه

Almater
Almater

د ګېمونو او لوبو له لارې اورېدل او زده کول، لوستل او لیکل زده کړئ. په پښتو له لومړي (۱) ټولګي څخه تر دویم (۲) ټولګي پورې.

Almater
Almater

د ګېمونو او لوبو له لارې اورېدل او زده کول، لوستل او لیکل زده کړئ. په پښتو له دریم (۳) ټولګي څخه تر څلورم (۴) ټولګي پورې.

Almater
Almater

د ګېمونو او لوبو له لارې اورېدل او زده کول، لوستل او لیکل زده کړئ. په پښتو له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي پورې.

Bokbussen
Bokbussen

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Tema morsmål
Tema morsmål

په دیرو مضامینو کې د پشتو او نارویژی په مختلفو زده کړه کی بیلابیل درسونه

Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket

په نړی کتابتون کې تاسو په خپله ژبه الکترونیکی او آډیو کتابونه موندلی شئ