په مورنۍ ژبه د لیک او لوست زده کړه

Almater
Almater

د ګېمونو او لوبو له لارې اورېدل او زده کول، لوستل او لیکل زده کړئ. په پښتو له لومړي (۱) ټولګي څخه تر دویم (۲) ټولګي پورې.

Almater
Almater

د ګېمونو او لوبو له لارې اورېدل او زده کول، لوستل او لیکل زده کړئ. په پښتو له دریم (۳) ټولګي څخه تر څلورم (۴) ټولګي پورې.

Almater
Almater

د ګېمونو او لوبو له لارې اورېدل او زده کول، لوستل او لیکل زده کړئ. په پښتو له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي پورې.

Bokbussen
Bokbussen

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

Bildeordbok med lydstøtte på pashto.

Tema morsmål
Tema morsmål

Ulike undervisningsopplegg på pashto og norsk innenfor flere fag.

Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket

På Verdensbiblioteket kan du finne e-bøker og lydbøker på ditt språk