په مورنۍ ژبه د لیک او لوست زده کړه

På Verdensbiblioteket kan du finne e-bøker og lydbøker på ditt språk
Som privatperson har du tilgang til alle DFBs samlinger via ditt lokale bibliotek. Biblioteket kan bestille bestemte titler til deg eller bokpakker på språk du er interessert i
 Lytt og lær, les og skriv gjennom spill og lek. På pashto 1.-2. trinn.
د ګېمونو او لوبو له لارې اورېدل او زده کول، لوستل او لیکل زده کړئ. په پښتو له لومړي (۱) ټولګي څخه تر دویم (۲) ټولګي پورې.
 Lytt og lær, les og skriv gjennom spill og lek. På pashto 3.-4. trinn.
د ګېمونو او لوبو له لارې اورېدل او زده کول، لوستل او لیکل زده کړئ. په پښتو له دریم (۳) ټولګي څخه تر څلورم (۴) ټولګي پورې.
 Lytt og lær, les og skriv gjennom spill og lek. På pashto 5.-7. trinn.
د ګېمونو او لوبو له لارې اورېدل او زده کول، لوستل او لیکل زده کړئ. په پښتو له پنځم (۵) ټولګي څخه تر اووم (۷) ټولګي پورې.
Ulike undervisningsopplegg på pashto og norsk innenfor flere fag.
Ulike undervisningsopplegg på pashto og norsk innenfor flere fag.
Bildeordbok med lydstøtte på pashto.
Bildeordbok med lydstøtte på pashto.
په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.