د خبرونو نشرات

په انځورونو کلیک وکړه، او په مختلفو ژبو د خبرونو نشرات وګوره

Elevkanalen
Elevkanalen

دلته تاسي کولای شی چی دخبرونو خپرونې په پښتو وګورئ

Elevkanalen
Elevkanalen

دلته تاسي کولای شی چی دخبرونو خپرونې په پښتو وګورئ

Elevkanalen
Elevkanalen

خبرونه د ۱ ـ ۷ ټولګی لپاره

Elevkanalen
Elevkanalen

خبرونه د ۱ ـ ۷ ټولګی لپاره

Elevkanalen
Elevkanalen

خبرونه د ۸ – ۱۰ ټولګی لپاره

Elevkanalen
Elevkanalen

خبرونه د ۸ – ۱۰ ټولګی لپاره

Elevkanalen
Elevkanalen

خبرونه د ناروژې ژبی زده کړه

Elevkanalen
Elevkanalen

.دلته تاسو خبرونه په ناروژې ، د خبرو پرځای د اشاری په ډول د ابتدایی ښوونځی لپاره تر لاسه کولاي شي

Elevkanalen - åpen tilgang
Elevkanalen – åpen tilgang

Elevkanalen har nå åpen tilgang. Se nyhetssendinger, jobb med fag og mer.