د خبرونو نشرات

په انځورونو کلیک وکړه، او په مختلفو ژبو د خبرونو نشرات وګوره

Dagens nyheter

Dagens nyheter

خبرونه د ۸ – ۱۰ ټولګی لپاره
Elevkanalen

Elevkanalen

خبرونه د ۱ ـ ۷ ټولګی لپاره

Elevkanalen

Elevkanalen

خبرونه د ۸ – ۱۰ ټولګی لپاره

Elevkanalen

Elevkanalen

خبرونه د ناروژې ژبی زده کړه

Junioraktuelt 1-7

Junioraktuelt 1-7

خبرونه د ۱ ـ ۷ ټولګی لپاره

Junioraktuelt 1-7 tegnespråk

Junioraktuelt 1-7 tegnespråk

.دلته تاسو خبرونه په ناروژې ، د خبرو پرځای د اشاری په ډول د ابتدایی ښوونځی لپاره تر لاسه کولاي شي