انګلیسي

Lytte og tale
اوریدل او ویل
Lese og skrive
لوستل او لیکل
Språk og kultur
کلتور ټولنه، او ادبیات