د لیسی مقدماتی عرضی

نارویجي

Lær å lese og skrive
Les og lytt
Grammatikk og uttale
Ordforråd
Læreverk og norskkurs

Lær å lese og skrive

!Klart det
!Klart det

ډیجیټلی درسی مواد د ډاډ ترلاسه کولو لپاره ! کچه B1-B2 .

NorskPluss Alfa
NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Ord 1
Ord 1

جوخت د نارویژي ژبې د خبرو کولو زده کړې تر څنګ، لیکل او لوستل هم زده کړئ.

Ord 2
Ord 2

تلفظ او لغاتونو باندې تمرین وکړئ. البته له کلمې، او دتمرین له کتابونوڅخه استفاده وکړئ.

Ord1
Ord1

لومړني كلمه د زده كونكي سر چيني له متقابله تمرينو نه پيليږ ي تر څو چه ږغوته ، توري ، مفاهيم او مطالب په نارويژي كي وپوهيږي

Taletast
Taletast

حرفونه او کلمې ولیکئ او ولولئ. بیا یو یوغږ ونه او مکمله کلمه ولولئ

Les og lytt

!Klar, ferdig, norsk
!Klar, ferdig, norsk

ولولئ ، واورئ او تلفظ یې کړئ. د ډیری ورځني موضوعاتو لپاره متن او مقررات

!Klart det
!Klart det

ډیجیټلی درسی مواد د ډاډ ترلاسه کولو لپاره ! کچه B1-B2 .

Elevkanalen VO
Elevkanalen VO

فلمونه وګورئ ، په مختلف موضوعاتو متنونه ولولئ او واورئ. کچه A1 – B2 .

Klar tale
Klar tale

د نوې خبرونو په اړه ولولئ. ساده نارویژي او عالي لیکنه.

Leseverktøy
Leseverktøy

په لوستلو کې تکړه شئ. مختلف کیسې ولولئ ، له لومړۍ څخه تر دریمه کچه پورې غوره کړئ.

Salaby
Salaby

د ناروې انځورګر اډوارډ مونچ په اړه زده کړه. انځورونه وګورئ ، ولولئ ، لوبې وکړئ او فعالیتونه ترسره کړئ

Verdensbiblioteket
Verdensbiblioteket

په نړی کتابتون کې تاسو په خپله ژبه الکترونیکی او آډیو کتابونه موندلی شئ

Vi snakker
Vi snakker

نارویژی زده کړه. په شفاهی یا زبانی ژبی روزنه او دهڅونې تمرینو په ذريعه ، له ورځنۍ موضوعاتو سره، د هر عمر ګروپونو لپاره سمون خوری یا مناسبه ده

Grammatikk og uttale

!Klar, ferdig, norsk
!Klar, ferdig, norsk

ولولئ ، واورئ او تلفظ یې کړئ. د ډیری ورځني موضوعاتو لپاره متن او مقررات

!Klart det
!Klart det

ډیجیټلی درسی مواد د ډاډ ترلاسه کولو لپاره ! کچه B1-B2 .

CALST
CALST

د اوریدلو او ویلو(تلفظ) مهارتونه تمرین کړئ. د خپلې مورنۍ ژبې پر بنسټ دودیز روزنه ترلاسه کړئ.

Exploring Norwegian Grammar
Exploring Norwegian Grammar

د ډیری مثالونو او عکسونو سره د ګرامر قواعد زده کړئ.

Håndbok i grammatikk
Håndbok i grammatikk

په مختلف موضوعاتو کې د ګرامر اود ژبې کارولو ویب پانه دندې سره .

Interaktiv nettnorsk
Interaktiv nettnorsk

تعاملی آنلاین نارویژي ژبه. په خپله غوره کړئ چې څومره او څه شئ زده کوئ ، ګرامر تمرین کړئ.

Interaktive grammatikkoppgaver
Interaktive grammatikkoppgaver

کچه غوره کړئ او تاسو دګرامر کوم ډول تمرینونو سره غواړئ چې کار وکړئ.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Norsk grammatikk
Norsk grammatikk

د هغو کسانو لپاره ګرامری دندې چې د ناروېژی ژبې لوړې کچې ته رسیدلي وي.

Norsk start 8-10: Oppgaver
Norsk start 8-10: Oppgaver

دندې په دریو کچو د هغو کسانو لپاره چې نارویژي ژبه لوستلی شي. بای د نارویژي ژبې پیل8-10 تدریس سره ترسره کړئ.

Praktisk norsk 1
Praktisk norsk 1

دناروېژي ژبې اوریدلو،ګرامر او لغاتوتمرین وکړئ.

Praktisk norsk 2
Praktisk norsk 2

ګرامری تمرینونه. د عملی ناروېژی ژبې کتاب2 سره استفاده کېږي.

Vi snakker
Vi snakker

نارویژی زده کړه. په شفاهی یا زبانی ژبی روزنه او دهڅونې تمرینو په ذريعه ، له ورځنۍ موضوعاتو سره، د هر عمر ګروپونو لپاره سمون خوری یا مناسبه ده

Ordforråd

!Klart det
!Klart det

ډیجیټلی درسی مواد د ډاډ ترلاسه کولو لپاره ! کچه B1-B2 .

Bildetema
Bildetema

په 34 ژبو د عکسونو ، متن او آډیو سره متقابل قاموس

Dagen i dag
Dagen i dag

نیټې او وختونه په اوریدلو او لوستلو سره زده کړئ.

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Klokka
Klokka

ساعت عیار کړئ او ساعت ته غوږ شئ.

Norsk start: Ordbank
Norsk start: Ordbank

د کلماتو ذخیره. موضوعاتي واژه د غږ او انځورونودانفرادی کلیمو او مفاهیمو د پاره

Ord 2
Ord 2

تلفظ او لغاتونو باندې تمرین وکړئ. البته له کلمې، او دتمرین له کتابونوڅخه استفاده وکړئ.

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Læreverk og norskkurs

!Klart det
!Klart det

ډیجیټلی درسی مواد د ډاډ ترلاسه کولو لپاره ! کچه B1-B2 .

!Norsk nå
!Norsk nå

د   norsk  کتاب لپاره تمرينونه . کيدی شي چی د لوست کتاب نه پرته هم 

تمرينونه وکارول شي. A1 يا A2 وټاکئ. 

Basar
Basar

د ناروېژی ژبې تیوری او دندې د دویمې ژبې په توګه . ولولئ ، واورئ ، ویډیو وګورئ او ولیکئ.

Her bor vi 1
Her bor vi 1

د نارویژي ژبې د خبرو کولو کې تمرین وکړئ او د کتاب اضافي دندې ترسره کړئ دلته موږ ژوند کوو1 . کچه A1

Her bor vi 2
Her bor vi 2

د نارویژي ژبې د خبرو کولو کې تمرین وکړئ او د کتاب اضافي دندې ترسره کړئ دلته موږ ژوند کوو2 . کچه A2

Her på berget
Her på berget

دندې ترسره کړئ او دلته په ویب کې په غره کې ښوونې ته غوږ شئ. کچه B1-B2

Hugin og Munin
Hugin og Munin

د نارويژيژبی دزده کړی لپاره .ځوانانوته مناسبفلمونه ، متنونه او تمرينونه د .مورنی ژبېپه ملاتړ ،په څوژبو

Learn now
Learn now

د پیل کونکو لپاره په څو ژبو د ناروېژی ژبې انترنتی کورس، د مورني ژبې ملاتړ سره.

Med tusen ord
Med tusen ord

په چابکتیا زده کړئ. د ژبې د خبرو کولو روزنه او دلغاتونو لست له A1 تر B1 کچه پورې.

Mer norsk
Mer norsk

د تعلیمي سیسټم دندې، نورنارویژي ژبه او دیجیټلي کتاب لینک.کچه B1 .

Min norsk Smart øving
Min norsk Smart øving

د ورځني ژوند څخه ټکي او اصطلاحات زده کړئ. په مختلف کچو کې ولولئ ، انځورونه وکاروئ ، غوږ نیسئ او په محاوروی مهارتونو تمرین وکړئ

Moava
Moava

د تلفظ تمرين. ژبه غوره کړی او یوه کلمه یا جمله ولیکئ. كلمي ته غوږ ونیسي ، په لاندې کې تاسو کولی شۍ چه خپله کلیمه ولولي او خپل تلفظ وازمايي

Norsk på 1-2-3
Norsk på 1-2-3

دلته به تاسوانترنتی دندې اود ناروېژی ژبې تدریسی کتاب ږغونه په 1-2- 3 موندلي شئ . کچه A1-A2 .

Norsk start 8-10: Kom i gang
Norsk start 8-10: Kom i gang

د 8-10کچې لپاره د ناروېژی ژبې مقدماتي زده کړه.

Norsk start 8-10: Tekstbok
Norsk start 8-10: Tekstbok

دندې په دریو کچو . دنارویژي ژبې پیل8-10 تدریس سره ترسره کړئ.

NorskPluss kort botid
NorskPluss kort botid

Bli kjent med innholdet i norskfaget samtidig som du lærer deg språket.

NorskPluss: Ungdom
NorskPluss: Ungdom

نارویژې زده کړه په لیدلو سره، اورېدل، لوستل، او تمرین کول. نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱ او۲ له ذخیروی انځورونه او کلمات سره

Ny i Norge
Ny i Norge

ولولئ، ولیکئ اود A1 او A2 کچو پوری ګرامر او تلفظ تمرین کړئ.

På høyden
På høyden

د لیکل ، لوستل او ګرامر دندې مرستې سره په څو ژبو .

På vei - gammel
På vei – gammel

په ناروې کې د پیل کونکو لپاره تدریس. د ورځني ژوند په موضوعاتو باندې تمرین وکړئ.

Bildet viser tittelen til nettstedet På vei
På vei – ny

په ناروې کې د پیل کونکو لپاره تدریس. د ورځني ژوند په موضوعاتو باندې تمرین وکړئ.

Stein på stein
Stein på stein

د ډبره په ډبره کچه B1دکتاب لپاره اضافي دندې او مطالبو ته لاسرسی.

Veien fram
Veien fram

د ناروېژی ژبې آنلاین کورس د لوړې زده کړې زده کونکو لپاره ، دمسلکي اصطلاحاتواو د هر مسلک ماډلونو سره.

د ټولنې مضمون

Creaza samfunn
Creaza samfunn

د موضوعاتو کارت له مخی ، تمرینونه او د اصطلاحاتو کارت له لارې د اجتماعیاتو مضمون کار کړئ. اصطلاحات په دري ، پښتو ، تیګرنیا ، کرمانجي ، عربی او سومالي ژبو ژباړل شوي دي.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressurser til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ett sted.

Kart i skolen
Kart i skolen

د ناروې نقشه. د ځایو نومونه وګورئ. واټنونه یی اندازه کړئ او همداسی نور . د ښه زده کولو لپاره ملاتړ ژبه: بوک مول ، نوی نارویژي او انګلیسي.

Norsk start 8-10: Samfunnsfag
Norsk start 8-10: Samfunnsfag

د ټولنیز موضوعاتو سره کار وکړئ ، د اتم – لسم ټولګي. درسي مواد د لغاتومجموعه لري.

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ژبه غوره کړئ او د ناروې د ټولنې او اجتماع په اړه ولولئ.

Zmekk
Zmekk

د ټولنیز مضامینو درسی مواد دپیلامه متوسطه ټولګیو لپاره.

ریاضي

Algebra
Algebra

د الجبرپه اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ روزنې له پروژې څخه.

Brøk
Brøk

د ویش په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ روزنې له پروژې څخه.

Desimaltall
Desimaltall

د کسراعشار په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Funksjoner
Funksjoner

د وضعیه کمیات په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Geometri
Geometri

د هندسې په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressurser til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ett sted.

Heltall
Heltall

د مساوات په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Likninger
Likninger

د مساوات په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Matematikkbegreper
Matematikkbegreper

په نارويژی او مورنۍ ژبې د ریاضياتو د لغاتو مجموعه، مهمو ټکو ، او مثالونو او توضیحاتو سره. په جدول کې ژبه غوره کړئ

piccaption_alt text
Matematiske begreper

د انعکاسی کلمو او اصطلاحاتو سره ، کوم چې تاسو سره د دندو په درک کولو کې مرسته کوي اشناشئ.

NRK Skole: Matte
NRK Skole: Matte

دلته به تاسو د ریاضی په اړه ډیری فلمونه موندلئ شئ له لومړي ټولګی څخه تر . Vg1

Prosent
Prosent

د فیصد په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

Statistikk
Statistikk

د احصايې په اړه فلمونه وګورئ. د انعطاف وړ زدکړې له پروژې څخه.

تبيعت پيژندنه

Filmer om energi
Filmer om energi

د انرژي په اړه لنډ فلمونه وګورئ. تاسو تمرین او پوښتنې هم کولی شئ.

Filmer om klima
Filmer om klima

په ناروېژی ژبه اوپه خپله مورنۍ ژبه د اقلیم په اړه لنډ فلمونه وګورئ. دندې ترسره کړئ.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP
GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

Grip Fagnettsted
Grip Fagnettsted

Ressurser til Grip-bøkene i samfunnsfag, naturfag og matte på ett sted.

Menneskekroppen
Menneskekroppen

د بدن د مختلفو برخو نومونه زده کړئ. د مثال په توګه ، سكليټ، اورګانونه، د هاضمي سیستم او غړي . کلیک کړ ئ او وګورئ. فلش ته اړتیا ده . په دواړو ژبو Bokmål og nynorsk بوک مول او نوی نارویژي.

Naturfag
Naturfag

د متنونو او ساده انیمیشنونو له لارې ، کوم چې موضوع ښه واضح تشریح کوي ،ساینس ته اړه بیلا بیل موضوعات ولولئ .متن یوازې په بوک مول او نوي نارویژي کې لیکل شوی.

NRK Skole: Naturfag
NRK Skole: Naturfag

د زده کړې کلیپ لینکونه په 5 ژبو اشاره شوي ، او د ناروې په اړه د NRK ویب پانه.

Periodesystemet og grunnstoffer
Periodesystemet og grunnstoffer

د عناصرو او د عناصرو دوراني جدول يا د مندليف د جدول په هکله يوه سريزه.
متن ژباړل شوی دی.

Illustrasjon av regnbue.
Prismeeffekter og brytning av lys

د منشور اغيزه او د نور د انعکاس په هکله يوه سريزه. متن ژباړل شوی دی .

Vei, fart og tid
Vei, fart og tid

د لاری سرعت او زما ن په اړه يوه سريزه. متن ژباړل شوی دی.

Zanzu
Zanzu

د بدن په اړه زده کړه وکړئ ، د نويو کليمو سره آشنا شي او عکسونه وکاروئ

انګلیسي

Access to English
Access to English

دندې ، متنونه ، آوازی فایلونه ، لینکونه او نور بشپړونکي د Vg1-3درسي کتاب په اړه.

BBC
BBC

لنډ فلمونه وګورئ ، د څو ژبو ملاتړ سره د لغاتونو مجموعه او ګرامر تمرین وکړئ.

Bildetema
Bildetema

په 34 ژبو د عکسونو ، متن او آډیو سره متقابل قاموس

British Council Teens
British Council Teens

د لوبو او ویډیوګانو له لارې زده کړئ. د نړۍ په کچه د تنکي ځوانانو سره تماس ونیسئ.

Core English
Core English

د انګلیسي مهم مهارتونو سره کار وکړئ. تمرین وکړئ ، متنونه واورئ ، ولولئ او فلمونه وګورئ.

Crossroads 8-10
Crossroads 8-10

د اوسنۍ موضوعاتو په اړه مرکې او متنونه ولولئ. دندې سرته ورسوئ او ګرامر تمرین کړئ.

Engelsk grammatikk
Engelsk grammatikk

د انګلیسي ګرامر پوښتنې او ځوابونو سره. په پی ډی ایف کې هم ډاونلوډ کیدی شي.

Engelsk grammatikk
Engelsk grammatikk

د Vg1 لپاره Working with grammar په استفاده ګرامر تمرین کړئ.

Exploring English
Exploring English

متنونه ولیکئ او ګرامري دندې ترسره کړئ. ګټورو لغاتونو او جملو ته دقت وکړئ

First Contact
First Contact

مقددماتی انګلیسي. د فلمونو ، آډیو فایلونو او دندو سره د ایپل لپاره اپلیکیشن

First Contact
First Contact

مقددماتی انګلیسي. د فلمونو ، آډیو فایلونو او دندو سره د ایپل لپاره اپلیکیشن

Grip 1 engelsk- gratis tilgang
Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk er midlertidig åpent for alle.

IXL
IXL

رياضي، د ژبی هنر، ساینس او اجتماعیات. د وړکتون څخه تر دولسم ټولګي لپاره

Key English 8-10
Key English 8-10

په مختلف موضوعاتو او په مختلف اندازې په زړه پوری متنونه ګرامري دندې سره.

Lingua Planet 8-10
Lingua Planet 8-10

فلمي کليپونه ، انځوري کیسې ، آډیو فایلونه او متحرک انځورونه د نارویژي ژبې د خبرو کولو ښه والې لپاره.

NDLA: Engelsk Vg1
NDLA: Engelsk Vg1

دلته به تاسو د Vg1 کچه کې د انګلیسي مضمون لپاره ډیری مختلف درسی مواد موندلئ شئ.

New Flight Extra 8-10
New Flight Extra 8-10

د درسي کتابونو نوي الوتنې 8-10 د هر فصل دندې ، لوبې او لینکونه.

Norsk start 8-10: engelsk - oppgaver
Norsk start 8-10: engelsk – oppgaver

د ناروېژی ژبې پیل یو تمرین 8-10 انګلیسي 1.

Norsk start 8-10: Engelsk 1
Norsk start 8-10: Engelsk 1

دانګلیسي ژبې د زده کړې پیل.

Searching 8-10
Searching 8-10

د انځورونو ، متنونو او بیلابیلو دندو له لارې د انګلیسي ژبې هیوادونو سره لیدنه وکړئ.

Språkporten: Engelsk
Språkporten: Engelsk

په انګلیسي ګرامر کې ژوره تمرین ، د لیکلو دندې او قاموس.

Stages 8-10
Stages 8-10

د لغاتونو ، ګرامر ، پوهیدو او لیکلو تمرین وکړئ. خپل تلفظ ثبت کړئ.

Stunt
Stunt

مقدماتي انګلیسی زدکړې د Vg1 چمتووالې لپاره. درسي کتاب بشپړوي.

Targets
Targets

د انګلیسي خبرې کوونکي نړۍ د ژوند او کلتورونو په اړه متنونه. د زده کړې ستراتیژی .

Tracks
Tracks

درسي کتاب تکمیل کول. انګلیسي د Vg1 SF او Vg1 / Vg2 YF لپاره.

TV2 Skole: Engelsk 8-10
TV2 Skole: Engelsk 8-10

د ویډیوګانو او خبرونو خپرونو له لارې د انګلیسي ژبې څېړنه.

Voices in Time
Voices in Time

متن او دندې امکاناتو سره هدف وټاکئ او ځان امتحان کړئ.

Watch - World Wide English
Watch – World Wide English

ویډیو وګورئ او انګلیسي زده کړئ. Vg1 کچه.