نارویجي

Lytte og tale

اوریدل او ویل

Lese og skrive

لوستل او لیکل

Språk og kultur

ژبه او کلتور