نارویجي

Lytte og tale
اوریدل او ویل
Lese og skrive
لوستل او لیکل
Språk og kultur
ژبه او کلتور