نارویجي

ټولګې ۱. ۴

Bildetema
Bildetema

په 34 ژبو د عکسونو ، متن او آډیو سره متقابل قاموس

Bokbussen
Bokbussen

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.

Bokbussen -NY
Bokbussen -NY

په بوکمول، نینوشک او خپله مورنۍ ژبه باندې کتابونو واورئ او و یې لولئ! په کتاب کې له لست څخه ژبه غوره کړئ. د لوستلو او وینا (خبرې کولو) زده کړه.

Gahwara
Gahwara

Les barnebøker på pashto. Bøkene lastes ned som PDF-filer.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar ferdig norsk!- gammel
Klar ferdig norsk!- gammel

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Kunnskap.no
Kunnskap.no

نارویژې زده کړه په لیدلو سره، اورېدل، لوستل، او تمرین کول. نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱ او۲ له ذخیروی انځورونه او کلمات سره

Norsk start
Norsk start

Oppgaver på tre nivåer for deg som kan lese + ordlister med bilde og lyd. Bør brukes sammen med læreverket Norsk start 1-4.

NRK Super
NRK Super

Alf Prøysens barnesanger.

NRK Super
NRK Super

Lesekorpset inspirerer barn til å utforske alfabetet. Med Lesekorpset finner barna lyden som hører
til bokstaven.

Salaby
Salaby

نارويژي شميره ۱-۲او د الفبا توري زده کړي ، اوريدل او لوستل

Salto
Salto

Øv på små bokstaver. Lytt, les og skriv.

Tema morsmål
Tema morsmål

Eventyret Bukkene bruse. Les og lytt til eventyret på flere språk.

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د لوبو لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Toktok
Toktok

په خبري اتري كي د ژبي نه خوند وأخلي ، نوي كليمي يا لغتونه په څو ژبو كي زده کړی او ولتوي. په پورتنۍ ښي خوا کې ژبه غوره کړی

Toktok
Toktok

په خبري اتري كي د ژبي نه خوند وأخلي ، نوي كليمي يا لغتونه په څو ژبو كي زده کړی او ولتوي. په پورتنۍ ښي خوا کې ژبه غوره کړی

Troll i ord
Troll i ord

Bukkene bruse. Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Lytt til eventyret om nordavinden på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Da påfuglen og ravnen fikk fargene sine. Lytt til eventyret på mange språk. klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk.(flash)

Troll i ord
Troll i ord

Hvorfor krokodillen ikke har tunge. Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Skomakeren Dratewka
Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

په پشتو او نارویژی ژبو كي كيسه واوري ، كيسه غوره کړئ، وروسته په پورتنۍ خوا کې دایکون په کلیک کولو سره ژبه وتاكي

Vi snakker
Vi snakker

نارویژی زده کړه. په شفاهی یا زبانی ژبی روزنه او دهڅونې تمرینو په ذريعه ، له ورځنۍ موضوعاتو سره، د هر عمر ګروپونو لپاره سمون خوری یا مناسبه ده

Worldstories
Worldstories

Read or listen to a story in English and pashto.

ټولګې ۵. ۷

Bildetema
Bildetema

په 34 ژبو د عکسونو ، متن او آډیو سره متقابل قاموس

Dagen i dag
Dagen i dag

نیټې او وختونه په اوریدلو او لوستلو سره زده کړئ.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar ferdig norsk!- gammel
Klar ferdig norsk!- gammel

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Klokka
Klokka

ساعت عیار کړئ او ساعت ته غوږ شئ.

Norsk start
Norsk start

انځورونه وګوری او کلیمي په نارویژی ژبه کي واوری.

Salaby
Salaby

د ناروې انځورګر اډوارډ مونچ په اړه زده کړه. انځورونه وګورئ ، ولولئ ، لوبې وکړئ او فعالیتونه ترسره کړئ

Salaby
Salaby

د ناروېژی ژبې ګرامر او ملا تمرین کړئ. د غږ سره ډیری مختلفې دندې

Taletast
Taletast

حرفونه او کلمې ولیکئ او ولولئ. بیا یو یوغږ ونه او مکمله کلمه ولولئ

Tema morsmål
Tema morsmål

Eventyret Bukkene bruse. Les og lytt til eventyret på flere språk.

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Troll i ord
Troll i ord

Bukkene bruse. Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Lytt til eventyret om nordavinden på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Da påfuglen og ravnen fikk fargene sine. Lytt til eventyret på mange språk. klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk.(flash)

Troll i ord
Troll i ord

Hvorfor krokodillen ikke har tunge. Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Skomakeren Dratewka
Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Vi snakker
Vi snakker

نارویژی زده کړه. په شفاهی یا زبانی ژبی روزنه او دهڅونې تمرینو په ذريعه ، له ورځنۍ موضوعاتو سره، د هر عمر ګروپونو لپاره سمون خوری یا مناسبه ده

Worldstories
Worldstories

Read or listen to a story in English and pashto.

ټولګې ۸. ۱۰

Bildetema
Bildetema

په 34 ژبو د عکسونو ، متن او آډیو سره متقابل قاموس

Dagen i dag
Dagen i dag

نیټې او وختونه په اوریدلو او لوستلو سره زده کړئ.

Klar ferdig norsk!
Klar ferdig norsk!

د انځورو قاموس يا لغات نامه د غږیږيدلو په واسطه په پښتو کی

Klar ferdig norsk!- gammel
Klar ferdig norsk!- gammel

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny
KLAR, FERDIG, NORSK! -Ny

نټرنیټی منابع له اوریدل ،او لوستل تمرینونه او په بوکمول کی تلفظ کول. متن او تمرینونه له دیرو ورځنۍ موضوعاتو سره

Klokka
Klokka

ساعت عیار کړئ او ساعت ته غوږ شئ.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

Lær ord fra dag en ved å se på bilde, lytte, lese og skrive. Utdrag fra bildeordbanken. Ulike temaer.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

کلیمی د لومړنی ورځي نه زده کړه، له انځورنو په کتلو ، اورېدل، لوستل او لیکل سره.. نارویژې بنسټیزه کچه. له ۱تر ۳ کچه پورې

Moava
Moava

د تلفظ تمرين. ژبه غوره کړی او یوه کلمه یا جمله ولیکئ. كلمي ته غوږ ونیسي ، په لاندې کې تاسو کولی شۍ چه خپله کلیمه ولولي او خپل تلفظ وازمايي

Norsk start
Norsk start

انځورونه وګوری او کلیمي په نارویژی ژبه کي واوری.

Norsk start 8-10: Oppgaver
Norsk start 8-10: Oppgaver

دندې په دریو کچو د هغو کسانو لپاره چې نارویژي ژبه لوستلی شي. بای د نارویژي ژبې پیل8-10 تدریس سره ترسره کړئ.

Norsk start: Ordbank
Norsk start: Ordbank

د کلماتو ذخیره. موضوعاتي واژه د غږ او انځورونودانفرادی کلیمو او مفاهیمو د پاره

NorskPluss Alfa
NorskPluss Alfa

Lær bokstavene. Gjør lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Ord 2
Ord 2

تلفظ او لغاتونو باندې تمرین وکړئ. البته له کلمې، او دتمرین له کتابونوڅخه استفاده وکړئ.

Ord1
Ord1

لومړني كلمه د زده كونكي سر چيني له متقابله تمرينو نه پيليږ ي تر څو چه ږغوته ، توري ، مفاهيم او مطالب په نارويژي كي وپوهيږي

Salaby
Salaby

د ناروې انځورګر اډوارډ مونچ په اړه زده کړه. انځورونه وګورئ ، ولولئ ، لوبې وکړئ او فعالیتونه ترسره کړئ

Taletast
Taletast

حرفونه او کلمې ولیکئ او ولولئ. بیا یو یوغږ ونه او مکمله کلمه ولولئ

Tema morsmål
Tema morsmål

Eventyret Bukkene bruse. Les og lytt til eventyret på flere språk.

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ښوونځي په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Tema morsmål
Tema morsmål

په ویډیو کې د ورزش په هکله لغاتونه د اواز او خط سره زده کړۍ

Troll i ord
Troll i ord

Bukkene bruse. Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Lytt til eventyret om nordavinden på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Da påfuglen og ravnen fikk fargene sine. Lytt til eventyret på mange språk. klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk.(flash)

Troll i ord
Troll i ord

Hvorfor krokodillen ikke har tunge. Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Troll i ord
Troll i ord

Skomakeren Dratewka
Lytt til eventyret på mange språk. Klikk på ikon øverst til venstre for å velge språk. (flash)

Vi snakker
Vi snakker

نارویژی زده کړه. په شفاهی یا زبانی ژبی روزنه او دهڅونې تمرینو په ذريعه ، له ورځنۍ موضوعاتو سره، د هر عمر ګروپونو لپاره سمون خوری یا مناسبه ده

Worldstories
Worldstories

Read or listen to a story in English and pashto.