د ټولنې مضمون

ټولګې ۱. ۴

Salaby

Salaby

د اساسي قانون په اړه زده کړه وکړی، او د می اوه لسمه سندرو تمرین وکړی او دیړ نور
Salaby

Salaby

Samefolkets dag er 6. februar. Salaby har eigne sider der du kan lære om samane.

Samfunnsfag 1-2

Samfunnsfag 1-2

د زده کونکي چینل د اجتماعیاتو پاڼه د اجتماعیات،   تاریخ او جغرافیه په هکله مطالب لری. دلته تاسو ویډیوګانې لیدلی شئ او د ځان او نورو ، وخت او ځای په اړه زده کولی شئ.

Samfunnsfag 3-4

Samfunnsfag 3-4

د زده کونکي چینل د اجتماعیاتو پاڼه  د اجتماعیات،   تاریخ او جغرافیه په هکله مطالب لری. دلته تاسو ویډیوګانې لیدلی شئ اود وخت او ځای، د ځان او نورو  په اړه زده کولی شئ. انتقادي فکرونه مو وروزی.

Trygg trafikk

Trygg trafikk

دلته تاسو کولی شی چه فلمونه ومومی، د ترافیکي زده کړه په اړه متنونه اوانځورونه په اوه ۷ ژبو. ښی خوا ته پورتنی خواکي پشتو ژبی د پاره وتاکې

ټولګې ۵. ۷

De forente nasjoner

De forente nasjoner

د ملګرو ملتونو په هکله یومقدماتی متن د تمرینونو سره.متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

د دیموکراسۍ او دیکتاتورۍ د پيژندلو په هکله یومقدماتی متن. متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.

Kart i skolen

Kart i skolen

د ناروې نقشه. د ځایو نومونه وګورئ. واټنونه یی اندازه کړئ او همداسی نور . د ښه زده کولو لپاره ملاتړ ژبه: بوک مول ، نوی نارویژي او انګلیسي.

Kart og geografiske navn

Kart og geografiske navn

کولی شئ چی د ناروې د ولایتونو یا د افریقا د ټولو هیوادونو نومونه واخلئ؟ که تاسو سیالي سره مینه لرئ تاسو کولی شئ دا په وخت سره ترسره کړئ.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

د ناروې د هیواد د برخو او د ولایتونو د پيژندلو په اړه یومقدماتی متن.متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.

Salaby

Salaby

د اساسي قانون په اړه زده کړه وکړی، او د می اوه لسمه سندرو تمرین وکړی او دیړ نور

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

د زده کونکي چینل د اجتماعیاتو پاڼه د اجتماعیات،   تاریخ او جغرافیه په هکله مطالب لری. دلته تاسو ویډیوګانې لیدلی شئ او د ځان ، نورو ، وخت ، ځای ، دیموکراسۍ ، ټولنه او انتقادي فکر کولو په اړه زده کولئ شئ.

Skolekassa

Skolekassa

دلته تاسو کولی شی چه په پشتواونارویژي ژبوکي د دموکراسی او دیکتاتوری په اړه متن ولولي

ټولګې ۸. ۱۰

Creaza samfunn

Creaza samfunn

د موضوعاتو کارت له مخی ، تمرینونه او د اصطلاحاتو کارت له لارې د اجتماعیاتو مضمون کار کړئ. اصطلاحات په دري ، پښتو ، تیګرنیا ، کرمانجي ، عربی او سومالي ژبو ژباړل شوي دي.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

د ملګرو ملتونو په هکله یومقدماتی متن د تمرینونو سره.متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

د دیموکراسۍ او دیکتاتورۍ د پيژندلو په هکله یومقدماتی متن. متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

دیجیتال کتاب، چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په بېلابېلو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ). لومړی څپرکی (فصل) د جغرافیې په هکله دی.

GRIP

GRIP

دریم څپرکی (فصل): ټولنپوهنه. دیجیتال کتاب چې عبارت او پوښتنې په کې شتون لري. په ډیرو ژبو قاموسونه (ډکشنرۍ).

Grip

Grip

داجتماعی علومو ، ساینس ، ریاضي او انګلیسي مضامینو تمرینونه. چی  پرته  له Grip د کتاب نه کارولی شی .  

Kart i skolen

Kart i skolen

د ناروې نقشه. د ځایو نومونه وګورئ. واټنونه یی اندازه کړئ او همداسی نور . د ښه زده کولو لپاره ملاتړ ژبه: بوک مول ، نوی نارویژي او انګلیسي.

Landsdeler og fylker i Norge

Landsdeler og fylker i Norge

د ناروې د هیواد د برخو او د ولایتونو د پيژندلو په اړه یومقدماتی متن.متن په مختلفو ژبو کې ژباړل شوی دی.

Norges historie - En innføring

Norges historie – En innføring

د ناروې تاریخ ،د کنګل عصر څخه آن ترزموږ اوسنی عصري ټولنې په هکله معلومات تر لاسه کولای شئ.  دا پاڼه د ناروی د تاریخ  Norges historie په کتاب پورې اړه لري. دا ویب پاڼه د هرچا لپاره خلاصه ده.

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfag 8-10

د زده کونکي چینل  د اجتماعیاتوپه پاڼه کی اجتماعیات،    ، تاریخ او جغرافیه شامل دي. دلته تاسو ویډیوګانې لیدلی شئ او د شريکتوب یا ګډوالی،د دوامداره پرمختګ ټولنه ، جنګ اوسوله او دنړی د وضعیت  په اړه زده کړه کولی شئ.

Snasen

Snasen

سناسین دمحلي دیموکراسی په اره یودیجیټل تعلیمي لوبې ده چه د ځوان کو اس څخه دی. چه په کمپیوټر کې یا تبلت ( اندروید/ای او اس) او په بوکمول او یا نینوشک سره لوبه ګیږیږ

Verdens historie - En innføring

Verdens historie – En innføring

له پخوانیو وختونو څخه تر نن ورځې پورې د تاریخ پیژندنه. دا پاڼه د نړۍ تاریخ په کتاب پورې اړه لري. ، دا ویب پاڼه د هرچا لپاره خلاصه ده.  یوازې په نارویژی ژبه لیکل شوی.

Zmekk

Zmekk

د ټولنیز مضامینو درسی مواد دپیلامه متوسطه ټولګیو لپاره.