افزار آموزشی

Almater

Almater

بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس از طریق بازی و بازی کمپیوتری.
HEI

HEI

کتاب آموزشی HEI سطوح abc دارد – A2، A1 و B2، تمرینات خواندن، شنیدن، نوشتن، دستور زبانی و بیشتر.

Hugin og Munin

Hugin og Munin

نارویژی بیاموز. فیلم ها، متن ها و تمرینات برای نوجوانان مناسب است. زبان مادری جهت فهم بهتر به چندین زبان.

Kunnskap.no

Kunnskap.no

بیاموز کلمات را از روز اول با دیدن عکس، بشنو، بخوان و بنویس. نارویژی بنیادی سطح ۱ تا ۳.

NRK

NRK

این جا تو می توانی چندین فیلم در موضوعات ریاضی و علوم طبیعی بیابی. دوبله به زبان های مختلف.

Trygg trafikk

Trygg trafikk

این جا تو می توانی فیلم ها، متون و تصاویر در مورد فراگیری ترافیک را در ۷ زبان بیابی. دری را در طرف راست بالای صفحه انتخاب کنید.