افزار آموزشی

Almater
Almater

بشنو و بیاموز، بخوان و بنویس از طریق بازی و بازی کمپیوتری.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

بیاموز کلمات را از روز اول با دیدن عکس، بشنو، بخوان و بنویس. نارویژی بنیادی سطح ۱ تا ۳.

Kunnskap.no
Kunnskap.no

کلمات را از نخستین روز بیاموز با دیدن تصویر، شنیدن، خواندن و نوشتن. نارویژی بنیادی سطح ۱

NRK
NRK

این جا تو می توانی چندین فیلم در موضوعات ریاضی و علوم طبیعی بیابی. دوبله به زبان های مختلف.

Trygg trafikk
Trygg trafikk

این جا تو می توانی فیلم ها، متون و تصاویر در مورد فراگیری ترافیک را در ۷ زبان بیابی. دری را در طرف راست بالای صفحه انتخاب کنید.