اخبار

Dagens nyheter

Dagens nyheter

اینجا اخبار برای نوجوانان را می توانی ببینی بوکمول
Elevkanalen

Elevkanalen

اینجا اخبار برای کودکان را دیده میتوانی نینوشک

Elevkanalen

Elevkanalen

اینجا اخبار برای نوجوانان را می توانی ببینی نینوشک

Elevkanalen

Elevkanalen

اخبار به بوکمول Norskopplæring

Junioraktuelt 1-7

Junioraktuelt 1-7

اخبار به بوکمول اینجا اخبار برای کودکان را دیده میتوانی

Junioraktuelt 1-7 tegnespråk

Junioraktuelt 1-7 tegnespråk

اخبار با علامات گرافیکی

Norge på flere språk

Norge på flere språk

اخباروراپورتاژها ازتمام ناروی به عربی، دری، کرمانجی، سومالی و تیگرینیا. 

NRK

NRK

ناروی به چندین زبان. اخبار و گزارش از تمام کشور به دری.