اخبار

Elevkanalen
Elevkanalen

هنا يمكنك مشاهدة نشرات الاخبار للاظفال دری

Elevkanalen
Elevkanalen

هنا يمكنك مشاهدة نشرات الاخبار للاظفال دری

Elevkanalen
Elevkanalen

اخبار به بوکمول اینجا اخبار برای کودکان را دیده میتوانی

Elevkanalen
Elevkanalen

اینجا اخبار برای کودکان را دیده میتوانی نینوشک

Elevkanalen
Elevkanalen

اینجا اخبار برای نوجوانان را می توانی ببینی بوکمول

Elevkanalen
Elevkanalen

اینجا اخبار برای نوجوانان را می توانی ببینی نینوشک

Elevkanalen
Elevkanalen

اخبار به بوکمول Norskopplæring

Elevkanalen
Elevkanalen

اخبار با علامات گرافیکی

Norge på flere språk
Norge på flere språk

اخبار و راپورتاژ ناروی به دری/ فارسی، عربی و کورمانجی.

NRK
NRK

ناروی به چندین زبان. اخبار و گزارش از تمام کشور به دری.