Til læreren

Hva er skolekassa?
På skolekassa.no finner du mange av de læringsressursene som er laget med tanke på elever med kort botid i Norge. Tanken bak det man finner her, er at det skal være mest mulig selvinstruerende, og kunne benyttes av den enkelte elev. For å ha mest mulig utbytte av læringsressursene, er naturligvis lærerens tilrettelegging av stor verdi.

Hvordan bruke skolekassa?

 

Hvem er skolekassa laget for?
Skolekassa.no skal være fritt tilgjengelig for elever som bor i mottak og får opplæringen sin der, og for elever som bor i mottak og som får opplæringen sin gjennom egne innføringsskoler eller -klasser.
Uansett hvem det her er snakk om, er det barn og unge med ulik alder, bakgrunn, språk og erfaringer. Noen kan ha hatt et godt skoletilbud i hjemlandet, mens andre ikke har gått på skole tidligere. Det vil si at noen har gode skolefaglige ferdigheter, mens andre ikke har lært å lese og skrive ennå. For noen vil det latinske alfabetet være kjent og noen kan ha god kjennskap til engelsk. Skolekassa.no vil forhåpentligvis være et tilbud som kan gi noe til alle.

Om innholdet i skolekassa
Skolekassa omfatter fem fag. Det er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Fagene er delt opp i trinn, fra 1.- 10. Under fagene er det valgt ut noen hovedområder knyttet til læreplanen for hvert fag.
For uten norsk er det læringsressurser på seks forskjellig språk (arabisk, dari, engelsk, kurmandji, pashto, tigrinja). Språkene som er valgt, er på bakgrunn av språk som snakkes av de fleste av dagens flyktninger. I tillegg er engelsk valgt, med tanke på at noen forhåpentligvis vil kunne ha glede av å benytte seg av det. Du vil se at på noen av språkene (spesielt pashto, kurmandji og tigrinja) finnes det få læringsressurser.
Noen av de norske ressursene er utarbeidet med tanke på elever som har norsk som sitt andrespråk. Andre ressurser er flerspråklige og noen har visuelle virkemidler.

Hvordan bruke skolekassa?
Selv om læringsressursene er valgt ut med tanke på at de skal være mest mulig selvinstruerende, vil det være til stor hjelp om noen kan veilede brukerne. Det er derfor fint at du som arbeider på mottak, eller er lærer i innføringstilbud, kan gjøre deg kjent med skolekassa.no og utforske de læringsressursene som ligger der. På den måten vil det være enklere å rettlede de som er tenkt som målgruppe.
• For barn og unge som bor i mottak og får opplæringen sin der
Dersom du arbeider i asylmottak og har anledning til å veilede nyankomne barn og unge i bruk av skolekassa.no, er det fint om du kjenner læringsressursene som finnes her. Jo mer du kjenner den enkelte, og hans eller hennes skoleerfaringer, vil det være til hjelp slik at du kan gi nødvendig veiledning. Dersom det er mulig kan elever, søsken, foreldre utforske og diskutere oppgaver, løsninger og muligheter sammen. Får barn og unge mulighet til refleksjon og diskusjon på morsmålet eller et annet språk de behersker godt, vil dette bidra til at de forstår, lærer, opplever mestring og blir ytterligere motivert til nye oppgaver.
• For elever som bor i mottak og som får opplæringstilbudet sitt i et innføringstilbud (egne grupper, klasser eller skoler)
Skolekassa.no kan være et supplement til undervisningen i innføringstilbudet. Først og fremst er det lærerens tilrettelegging og undervisning som er viktig. En elev som ikke kan norsk, eller som har svake norskferdigheter, skal ha et tilrettelagt tilbud i norskopplæringen. Elever kan ha rett til særskilt språkopplæring, uavhengig av om eleven får opplæring i et innføringstilbud eller ikke. Skoleeier kan selv velge om de ønsker å tilby et særskilt opplæringstilbud organisert i grupper, klasser eller skoler, s.k. innføringstilbud. Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Særskilt norskopplæring innebærer forsterket opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at eleven får opplæring i ett eller flere fag på to språk. Retten til særskilt språkopplæring innvilges i form av et enkeltvedtak og gjelder til eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Du kan lese mer om særskilt språkopplæring på Udirs nettsider:

http://www.udir.no/globalassets/upload/lov_regelverk/veiledere/veileder_innforingstilbud_020712.pdf

og generelt om regelverk for minoritetsspråklige elever her:

http://www.udir.no/Spesielt-for/Minoritetsspraklige-elever/regelverk/

Retten til særskilt språkopplæring er regulert i opplæringsloven §§ 2-8 (grunnskole) og 3-12 (videregående opplæring).

Nyankomne elever er en sammensatt gruppe. I bestrebelsen på å tilpasse opplegget for hver enkelt elev, kan det være nyttig at elever kan ta i bruk digitale læringsressurser.
Når du som lærer gjør deg kjent med de digitale læringsressursene, kan du også tenke på hvordan elevene kan benytte seg av ressursene på egenhånd og sammen med foreldre.
Mange av læringsressursene som er samlet i skolekassa har lærerveiledninger. Nedenfor finner du direkte lenker til flere av dem:

Lærerveiledning til Grip

Lærerveiledning til morsmålsressursen dari
Lærerveiledning til kurmanji morsmålsressurs
Lærersider til Salaby
Lærersider til TV2 skole

Du finner råd til læreren, informasjon om organisering av innføringstilbud, eksempler fra kommuner og skoler på NAFOs side om Nyankomne 6-16.

Tema morsmål finner du læringsressurser på ulike språk. Nettsiden kan være til inspirasjon og nytte for både elever, lærere og foreldre.

Se ellers på NAFOs hjemmeside for å holde deg oppdatert om opplæring av flerspråklige barn og unge.