Til læraren

Korleis bruker du Skolekassa?

Sjølv om læringsressursane er valde ut med tanke på at dei skal vere mest mogleg sjølvinstruerande, vil det vere til stor hjelp om nokon kan rettleie brukarane. Det er derfor fint om du som arbeider på mottak eller er lærar i innføringstilbod, kan gjere deg kjend med skolekassa.no og utforske dei læringsressursane som ligg der.
Dersom du arbeider på eit asylmottak og har høve til å rettleie barn og unge som nyleg er komne, i bruk av skolekassa.no, er det fint om du kjenner til læringsressursane som ligg her. Dersom det er mogleg, kan elevar, søsken og foreldre utforske og diskutere oppgåver, løysingar og moglegheiter saman. Når barn og unge får høve til å reflektere og diskutere på morsmålet eller eit anna språk dei meistrar godt, bidrar det til at dei forstår, lærer, opplever meistring og blir endå meir motiverte for nye oppgåver.

Skolekassa.no kan vere eit supplement til undervisinga. Det er først og fremst læraren si tilrettelegging og undervising som er viktig. Ein elev som ikkje kan norsk, eller som har svake norskferdigheiter, skal ha eit tilrettelagt tilbod i norskopplæringa. Elevar kan ha rett på særskild språkopplæring, uavhengig av om eleven får opplæring i eit innføringstilbod eller ikkje. Skuleeigarar kan sjølve velje om dei ønskjer å tilby eit særskilt opplæringstilbod organisert i grupper, klassar eller skular med innføringstilbod.

Særskild språkopplæring er eit samleomgrep på særskild norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring. Særskild norskopplæring inneber forsterka opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråkleg fagopplæring inneber at eleven får opplæring i eitt eller fleire fag på to språk. Retten til særskild språkopplæring blir innvilga i form av eit enkeltvedtak og gjeld fram til eleven har gode nok ferdigheiter i norsk til å kunne følgje den vanlege opplæringa.

Du kan lese meir om særskild språkopplæring på nettsidene til Utdanningsdirektet. Og generelt om regelverk for minoritetsspråklege elevar her:

Retten til særskild språkopplæring er regulert i opplæringslova §§ 2–8 (grunnskule) og 3–12 (vidaregåande opplæring).
Elevar som nyleg er komne, er ei samansett gruppe. Når ein skal tilpasse opplegget for kvar enkelt elev, kan det vere nyttig at elevane kan ta i bruk digitale læringsressursar.
Når du som lærar gjer deg kjend med dei digitale læringsressursane, kan du òg tenkje på korleis elevane kan ta i bruk ressursane på eiga hand og saman med foreldre.
Mange av læringsressursane som er samla i Skolekassa, har lærarrettleiingar. Nedanfor finn du direktelenker til fleire av dei:
– Oppdatert liste inn her- behøver ikke oversettes

Du finn råd til læraren, informasjon om organisering av innføringstilbod og eksempel frå kommunar og skular på NAFO si side om dei som nyleg er komne 6–16.

Tema morsmål finn du læringsressursar på ulike språk. Nettstaden kan vere til inspirasjon og nytte for både elevar, lærarar og foreldre.

Sjå elles på nettstaden til NAFO for å halde deg oppdatert på opplæring av fleirspråklege barn og unge.