Ku socota baraha

Hvordan bruke Skolekassa?

Selv om læringsressursene er valgt ut med tanke på at de skal være mest mulig selvinstruerende, vil det være til stor hjelp om noen kan veilede brukerne. Det er derfor fint at du som arbeider på mottak, eller er lærer i innføringstilbud kan gjøre deg kjent med skolekassa.no og utforske de læringsressursene som ligger der.
Dersom du arbeider i asylmottak og har anledning til å veilede nyankomne barn og unge i bruk av skolekassa.no, er det fint om du kjenner læringsressursene som finnes her. Dersom det er mulig kan elever, søsken og foreldre utforske og diskutere oppgaver, løsninger og muligheter sammen. Får barn og unge mulighet til refleksjon og diskusjon på morsmålet eller et annet språk de behersker godt, vil dette bidra til at de forstår, lærer, opplever mestring og blir ytterligere motivert til nye oppgaver.

Skolekassa.no kan være et supplement til undervisningen. Først og fremst er det lærerens tilrettelegging og undervisning som er viktig. En elev som ikke kan norsk, eller som har svake norskferdigheter, skal ha et tilrettelagt tilbud i norskopplæringen. Elever kan ha rett til særskilt språkopplæring, uavhengig av om eleven får opplæring i et innføringstilbud eller ikke. Skoleeier kan selv velge om de ønsker å tilby et særskilt opplæringstilbud organisert i grupper, klasser eller skoler med innføringstilbud.

Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Særskilt norskopplæring innebærer forsterket opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at eleven får opplæring i ett eller flere fag på to språk. Retten til særskilt språkopplæring innvilges i form av et enkeltvedtak og gjelder til eleven har utviklet tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Du kan lese mer om særskilt språkopplæring på Utdanningsdirektoratets nettsider, og generelt om regelverk for minoritetsspråklige elever her.

Retten til særskilt språkopplæring er regulert i opplæringsloven §§ 2-8 (grunnskole) og 3-12 (videregående opplæring).
Nyankomne elever er en sammensatt gruppe. I bestrebelsen på å tilpasse opplegget for hver enkelt elev kan det være nyttig at elever kan ta i bruk digitale læringsressurser.
Når du som lærer gjør deg kjent med de digitale læringsressursene, kan du også tenke på hvordan elevene kan benytte seg av ressursene på egenhånd og sammen med foreldre.

Mange av læringsressursene som er samlet i Skolekassa har lærerveiledninger.

Du finner råd til læreren, informasjon om organisering av innføringstilbud, eksempler fra kommuner og skoler på NAFOs side om Nyankomne 6-16.

Tema morsmål finner du læringsressurser på ulike språk. Nettsiden kan være til inspirasjon og nytte for både elever, lærere og foreldre.

Se ellers på NAFOs hjemmeside for å holde deg oppdatert om opplæring av flerspråklige barn og unge.