برای معلمین

Hva er Skolekassa?
På skolekassa.no finner du mange læringsressurser som først og fremst er laget for elever med kort botid i Norge. Hensikten med dette nettstedet er at det skal være mest mulig selvinstruerende, og at det vil kunne benyttes av den enkelte elev. For å ha mest mulig utbytte av læringsressursene er naturligvis lærerens tilrettelegging av stor betydning.

Tilgang til Skolekassa – FEIDE
Skolekassa består av både ressurser som er gratis, og dermed åpne for alle, og av ressurser som er lisensbelagt, og derfor bare er åpne for brukere med lisens. For å få tilgang til de lisensbelagte ressursene må elevene må logge seg på med sin FEIDE-bruker ved å trykke på «Feideknappen», som ligger synlig på hver side i Skolekassa. Da får de tilgang til de ressursene som deres skole har kjøpt lisens på. Klikk her for å se en liten film om hvordan du bruker nettsiden skolekassa.no.
Ved spørsmål om FEIDE-pålogging og brukerkonto for elevene ta kontakt med skolens eller kommunens IKT-ansvarlig. Om elever opplever utfordringer i forhold til sin FEIDE-bruker, er det fint om at lærere og ansatte på skolen hjelper elevene.

Hvem er Skolekassa laget for?
Målgruppen for Skolekassa er elever med kort botid i Norge og elever med norsk som et andrespråk. Skolekassa er tilpasset barn og unge av ulik alder, bakgrunn, språk og erfaring.
Noen kan ha hatt et godt skoletilbud i hjemlandet, mens andre ikke har gått på skole tidligere. Det vil si at noen har gode skolefaglige ferdigheter, mens andre ikke har lært å lese og skrive ennå. For noen vil det latinske alfabetet være kjent, og noen kan ha god kjennskap til engelsk. Skolekassa.no vil forhåpentligvis være et tilbud som kan gi noe til alle.

Om innholdet i Skolekassa
Skolekassa omfatter fem fag – norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Fagene er delt opp i trinn, fra 1.- 10. Under fagene er det valgt ut noen hovedområder knyttet til læreplanen for hvert fag.

Foruten norsk er det læringsressurser på seks forskjellig språk (arabisk, dari, engelsk, kurmandji, pashto, tigrinja). Språkene er valgt på bakgrunn av de språkene som snakkes av de fleste av dagens flyktninger. I tillegg er engelsk valgt, med tanke på at noen forhåpentligvis vil kunne ha glede av å benytte seg av det. Du vil se at på noen av språkene (spesielt pashto, kurmandji og tigrinja) finnes det få læringsressurser.

Noen av de norske ressursene er utarbeidet med tanke på elever som har norsk som sitt andrespråk. Andre ressurser er flerspråklige og noen har visuelle virkemidler.

Hvordan bruke Skolekassa?
Selv om læringsressursene er valgt ut med tanke på at de skal være mest mulig selvinstruerende, vil det være til stor hjelp om noen kan veilede brukerne. Det er derfor fint at du som arbeider på mottak, eller er lærer i innføringstilbud kan gjøre deg kjent med skolekassa.no og utforske de læringsressursene som ligger der.
Dersom du arbeider i asylmottak og har anledning til å veilede nyankomne barn og unge i bruk av skolekassa.no, er det fint om du kjenner læringsressursene som finnes her. Dersom det er mulig kan elever, søsken og foreldre utforske og diskutere oppgaver, løsninger og muligheter sammen. Får barn og unge mulighet til refleksjon og diskusjon på morsmålet eller et annet språk de behersker godt, vil dette bidra til at de forstår, lærer, opplever mestring og blir ytterligere motivert til nye oppgaver.

Skolekassa.no kan være et supplement til undervisningen. Først og fremst er det lærerens tilrettelegging og undervisning som er viktig. En elev som ikke kan norsk, eller som har svake norskferdigheter, skal ha et tilrettelagt tilbud i norskopplæringen. Elever kan ha rett til særskilt språkopplæring, uavhengig av om eleven får opplæring i et innføringstilbud eller ikke. Skoleeier kan selv velge om de ønsker å tilby et særskilt opplæringstilbud organisert i grupper, klasser eller skoler med innføringstilbud.

Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Særskilt norskopplæring innebærer forsterket opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at eleven får opplæring i ett eller flere fag på to språk. Retten til særskilt språkopplæring innvilges i form av et enkeltvedtak og gjelder til eleven har utviklet tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Du kan lese mer om særskilt språkopplæring på Utdanningsdirektoratets nettsider, og generelt om regelverk for minoritetsspråklige elever her.

Retten til særskilt språkopplæring er regulert i opplæringsloven §§ 2-8 (grunnskole) og 3-12 (videregående opplæring).
Nyankomne elever er en sammensatt gruppe. I bestrebelsen på å tilpasse opplegget for hver enkelt elev kan det være nyttig at elever kan ta i bruk digitale læringsressurser.
Når du som lærer gjør deg kjent med de digitale læringsressursene, kan du også tenke på hvordan elevene kan benytte seg av ressursene på egenhånd og sammen med foreldre.

Mange av læringsressursene som er samlet i Skolekassa har lærerveiledninger.

Du finner råd til læreren, informasjon om organisering av innføringstilbud, eksempler fra kommuner og skoler på NAFOs side om Nyankomne 6-16.

Tema morsmål finner du læringsressurser på ulike språk. Nettsiden kan være til inspirasjon og nytte for både elever, lærere og foreldre.

Se ellers på NAFOs hjemmeside for å holde deg oppdatert om opplæring av flerspråklige barn og unge.