د ښوونکو لپاره معلومات

Skolekassa سکوله کاسا څه دی؟

دSkolekassa د سکوله کاسا ویب پاڼه ډیری تعلیمي او معلوماتي زیرمې او سر چيني لري چې ماشومان او د ښوونځي عمر ته مناسب ځوانان لپاره چې پدې وروستیو کې ناروې ته را رسیدلي دي ډیزاین شوي. دا سایټ داسي ديزاين شوي چه د امكان تر حده پخپله توضيحي او تشريحي واوسي ، مګر دا مهمه ده چې ښوونکي داسي لارښوونه چمتو او برابر کړي ترڅو چه زده کونکو سره مرسته وکړاي شي او ديري اړوند سر چینې ورته رامینځ ته کړي.

Skolekassa دسکوله کاسا ويپ سايت ته ننوتل د Feide په وسيل

Skolekassa سکوله کاسا يو تركيب د وړیامعلو ماتي سرچیني څخه چه هرچا لپاره د استفادي وړ دي اود محدوده معلوماتي سر چيني څخه چه یوازې جواز لرونکي كسان تري نه كار اخيستاي شي را مینځته شوي دي. زده كونكي د محدوده سرچیني د لاسرسۍ لپاره، کولاي شي چه په هره پاڼه کې د فیډه Feide بکس باندي کلیک وکړئ او د دوي د Feide دکارونكي نوم او مخصوص رمزد كارولو نه وروسته سيستم ته راننوځئ ، او وروسته دوي كولاي شي چه هغو تولو منابع او سر چيني ته لاسرسۍ ومومي چې ستاسو ښوونځي یې جواز اخیستلای دی. دغه ځای کېکاږئ (فشار ورکړئ) تر څو د skolekassa.no انترنت پاڼې په هکله یولنډ ویډیو وګورئ.

د هر پو ښتني د مرسته تر لاسه كولو په مقصد يعني د Feide د ننوتلو سيستم ، د زده کوونکو د کارونكي نوم اويو شمير نور انترنيتي مسايلو او ستونځو په هكله، مهرباني وکړئ د آی ټي IT مدیران او كاركونكي سره چه د ستاسو په ښوونځي كي او یا په سیمه کې شتون لري اړیکي ونیسئ. د ښوونکي او د ښوونځي نورو کارمندانو څخه غوښتنه کیږي چې هغو زده کونکي سره چې د Feide د کارولو سيستم او يو شمير نوري اړوند انترنيتي مسايلو كي ستونزې لري مرسته وکړي

Skolekassa سکوله کاسا څوک لپاره هدف دی؟

سکوله کاسا د هغه زده کونکي لپاره چې په ناروې کې د استوګنې لنډ وخت لري، او يا هغو زده کونکي لپاره چه نارويژي ژبه د دوهمي ژبي په توګه زده کوي ديزاين شوي دي. دا سایټ د ماشومانو او ځوانان د بيلا بيلو عمرګروپونو،، ژبه او د ژوندانه تجربو سره تړاو لري .

ځینې ​​کار اخيستونكي ممكن په خپل اصلي هيواد کې ښه زده کړه کړي وي او برعكس شايد يو شميرهیڅکله ښوونځي ته نه وي تللي .يا په بل عبارت، ځینې ښایي ښه پرمختللی اکاډیمیک وړتیاوي درلودلي وي، پداسې حال کې چې يو شمير نورو ممکن تر اوسه لوستل او لیکل يي زده کړي ندي. ځینې د ​​لاتيني الفبا سره بلد تيا وي لري او ځینې ممكن د انګلیسي ژبي نه ښه پوهې ولري. تمه کیږي چې Skolekassa سکوله کاسا هر چا لپاره یو څه چمتو کړي.

Skolekassa سکوله کاسا شامل د څه شی دي ؟

Skolekassa شامل د پنځه موضوعاتو دي: ناروېژي، انګلیسي ، ریاضيات ، ساینس او ټولنیز مطالعات. دا موضوعات د ښوونځي د كلونو په نسبت د يوي نه تر لسو پوري ویشل شوي دي. د هر يؤ موضوع د هرې برخې په ترڅ کې څو مهمې اصلي موضوعات چه د تعليمي نصاب او پروگرام سره پوره اړوند تړاو ولري ځای په ځای شوي دي.

برسيره د ناروېژي، نوري سرچینې په شپږو ژبو کې شتون لري. عربي، دري، انګلیسي، پشتو، كرمانجي او تيگريينا. دا ژبې ځکه غوره شوي دي چې اوس مهال په ناروي كي يوشمير ديرو ثبت شویو کډوالو په يادي شوي ژبي خبري كوي. انګلیسیي ژبه هم په دې تمه ټاکل شوي چه ځینې زده کونکي به له دي ژبي له ګټو نه ښه برخه مند شي. لکه څنګه چې تاسو لیدلاي شئ، په ځینو ژبو کې یوازې لږ شمیر سرچینې شتون لري، په ځانګړی توګه په پشتو،كرمانجي او تيگريينا ژبو كي.
ځینې سرچینې په نارويژي ژبه هغو زده کوونکو لپاره چې د نارویژي ژبه د دویمی ژبی په توګه لری. نورې سرچینې څو ژبني دي، او ځینې یې بصری مرستي هم کاروي.

Skolekassa د سکوله کاسا کارولو څرنګوالی

که څه هم ټاکل شوې سرچینې داسي په پام كي نيول شوي دي چه د امکان تر حده په خپله توضیحي او تشريحي په توګه وي ، او کاروونکي به د ځيني لار ښووني څخه ښه ګټه پورته کړي. نو له همدي امله د منلو مرکزونوکارمندانو او د پروګرامونو معرفي كونكي ښوونکي لپاره دا یو ښه نظر دی چې په خپله د Skolekassa ویب پاڼه سره پيژند کړوي ولري او هغه منابع وپلټئ چې په کې شامل شوي دي

که چري تاسي د پناه غوښتونګی د منلو په مرکزونو کې کار کوي او غواړئ چه د نوي راغللو ماشومانو او ځوانانو سره د سکوله کاسا د كارولو په هكله لار ښونه مرسته و کړي ، نو ضروري دي چي ډاډه واوسي تاسي په خپله په دې سایټ کې د موجودو زده کړي زیرمي او معلوماتي سرچيني سره پوره پيژندکړوي ولري . زده كونكي، اود هغوی خویندي وروڼو، ،مور او پلرونه كولاي شي چه يوځاي يو بل سره مرسته وکړي او د امكان په صورت كي تمرينات وڅیړي او د حلولو لأري چاري په باره كي سره بحثونه وکړي. که چيري ماشومان او ځوانان د فكر كول او بحث كول فرصت په خپلو اصلي ژبو كي یا په كوم بل ژبو کې چه دوي ښه پوهیږي ولري ، دوی به وهڅول شي چه ښه وپوهيژي، ښه زده کړه وکړي او بریاليتوبونه تر لاسه کړي ، او همدارنگه وهڅول شي چه نوي سياليو كي فعاله برخه واخلي .

Skolekassa.no kan være et supplement til undervisningen. Først og fremst er det lærerens tilrettelegging og undervisning som er viktig. En elev som ikke kan norsk, eller som har svake norskferdigheter, skal ha et tilrettelagt tilbud i norskopplæringen. Elever kan ha rett til særskilt språkopplæring, uavhengig av om eleven får opplæring i et innføringstilbud eller ikke. Skoleeier kan selv velge om de ønsker å tilby et særskilt opplæringstilbud organisert i grupper, klasser eller skoler med innføringstilbud.

Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Særskilt norskopplæring innebærer forsterket opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at eleven får opplæring i ett eller flere fag på to språk. Retten til særskilt språkopplæring innvilges i form av et enkeltvedtak og gjelder til eleven har utviklet tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen. Du kan lese mer om særskilt språkopplæring på Utdanningsdirektoratets nettsider, og generelt om regelverk for minoritetsspråklige elever her.

Retten til særskilt språkopplæring er regulert i opplæringsloven §§ 2-8 (grunnskole) og 3-12 (videregående opplæring).
Nyankomne elever er en sammensatt gruppe. I bestrebelsen på å tilpasse opplegget for hver enkelt elev kan det være nyttig at elever kan ta i bruk digitale læringsressurser.
Når du som lærer gjør deg kjent med de digitale læringsressursene, kan du også tenke på hvordan elevene kan benytte seg av ressursene på egenhånd og sammen med foreldre.

Mange av læringsressursene som er samlet i Skolekassa har lærerveiledninger.

Du finner råd til læreren, informasjon om organisering av innføringstilbud, eksempler fra kommuner og skoler på NAFOs side om Nyankomne 6-16.

Tema morsmål finner du læringsressurser på ulike språk. Nettsiden kan være til inspirasjon og nytte for både elever, lærere og foreldre.

Se ellers på NAFOs hjemmeside for å holde deg oppdatert om opplæring av flerspråklige barn og unge.