انگلیسی

صنف 1. ـ 4.

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.
Engelsk 1-2

Engelsk 1-2

درهمین کانال شاگرد صفحه‌ی انگلیسی تومی توانی ویدیوها را ببینی ودرمورد الفبا، کلمات، ریاضی وخواندن متون کوتاه بیاموزی.

Engelsk 3-4

Engelsk 3-4

درهمین  کانال شاگرد صفحه‌ی انگلیسی تو می توانی ویویوها را ببینی، و درباره مردم، حیوانات، جهان، صحت و مهارتهای زندگی، کمک اولیه و خواندن متون کوتاه بیاموزی.

First choice

First choice

کلمات و تصاویر را با هم مطابقت بدهید. کشیدن و رها کردن تصویر در زمان مناسب

kunnskap.no

Friends 1

صحبت کردن انگلیسی از طریق آهنگ، گفتگوها و بازی بیاموز.

Global digital library engelsk

Global digital library engelsk

کتابها با داستان های از تمام جهان به زبان انگلیسی بخوانید. سطح را انتخاب کنید.
Starfall

Starfall

کلمات در مورد بدن خود ، حمام خود ، آشپزخانه خود ، حیوان خانگی خود، اسباب و سامان بازی خود یادبگیرید

Starfall

Starfall

ساعت چند است ؟

Starfall

Starfall

خود را به خواندن آماده کنید. الفبای انگلیسی و برخی از کلمات

Starfall

Starfall

خواندن را یاد بگیرید . کلمات مطابق با عکس بسازید، فیلم را تماشا کنید ، آهنگ بشنوید و غیره

Youtube

Youtube

På YouTube-kanalen Fairy tales kan du se og lytte til eventyr på mange språk; i tillegg er alle videoene tekstet på engelsk

Youtube

Youtube

چه می کنید ؟ عمل ویدیو 1

Youtube

Youtube

چه می کنید؟ عمل ویدیو ۲

Youtube

Youtube

چی میبینید؟ در مزرعه، تراکتور و حیوانات

Youtube

Youtube

چی میبینید؟ حیوانات وحشی

Youtube

Youtube

چی میبینید؟ دیناسورها وچیز های دیگر

Youtube

Youtube

آهنگ در مورد رنگ ها. رنگ های مختلف را یاد بگیرید

Youtube

Youtube

چه نوع غذا را خوش دارید که بخورید؟ آهنگ در مورد میوه ها

Youtube

Youtube

آهنگ در مورد فامیل

Youtube

Youtube

حیوانات،حمل و نقل، آهنگ، اشکال هندسی

Youtube

Youtube

چی میبینید؟ وسایط نقلیه و ترانسپورت

صنف 5. ـ 7.

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

Engelsk 5-7

Engelsk 5-7

درکانال شاگرد صفحه‌ی انگلیسی تومی توانی به ویدیوها نگاه کنی ودرباره ما که هستیم، درباره زمین وچگونه چیزها کارمی کنند وخواندن متون بیاموزی.

kunnskap.no

Friends 1

صحبت کردن انگلیسی از طریق آهنگ، گفتگوها و بازی بیاموز.

Friends 5

Friends 5

صحبت کردن انگلیسی از طریق آهنگ، گفتگوها و بازی بیاموز.

Global digital library engelsk

Global digital library engelsk

کتابها با داستان های از تمام جهان به زبان انگلیسی بخوانید. سطح را انتخاب کنید.
LearnEnglish Kids

LearnEnglish Kids

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان . بازی، آهنگ، داستان و فعالیت برای اطفال. برای صنف ۵ ـ ۷

Project Britain

Project Britain

جزیات و معلومات در مورد بریتانیا کبیر. خواندن و فهمیدن آسان

صنف 8. ـ 10.

BBC

BBC

فیلم های کوتاه را نگاه کنید، تلفظ ها و دستور زبان را به کمک چندین زبان تمرین کنید.

Bildetema

Bildetema

فرهنگ لغت مرتبط با تصاویر، متن و صدا به ۳۴ زبان.

Engelsk 8-10

Engelsk 8-10

درکانال شاگرد صفحه‌ی انگلیسی تومی توانی ویدیوها را ببینی ودرمورد دموکراسی، انسانها، صحت ودرباره چگونگی کارکرد چیزها بیاموزی.

First Contact

First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact

First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

Grip 1 engelsk- gratis tilgang

گریپ ۱ انگلیسی موقتا برای همه باز است.

IXL

IXL

ریاضی، هنر زبان، ساینس و علوم اجتماعی. از کودکستان تا صنف دوازدهم

Loecsen engelsk

Loecsen engelsk

کورس زبان بنیادی. زبان مادری را در فهرست بازشو انتخاب کنید.