آپ ها کمپیوتری

در ذیل تو آپهایی را خواهی یافت که می توانی در تبلت یا تلفن های هوشمند نصب نمائی.

Det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek

Her kan du bestille bøker på 70 språk.
Duolingo

Duolingo

دوولینو نارویژی را بوسیله انگلیسی یاد بگیر. محتویات، عکسها، صدا و لیستهای کلمات

First Contact

First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact

First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.

Klar ferdig norsk!

Klar ferdig norsk!

منابع انترنیتی با تمرینات شنیدن- ، خواندن و تلفظ کردن به نی نوشک. متن و تمرینات به بسیاری از موضوعات روزمره

Learn Norwegian!

Learn Norwegian!

نارویژی بیاموز کلمات نارویژی از طریق صدا، تصویر و ضبط صدای خود بیاموز. انگلیسی را چون زبان کمکی دارید.

Mondly

Mondly

موندلی نارویژی را بوسیله صدا، عکس و تمرینات یاد بگیر. کدام زبان مادری را تو حرف میزنی انتخاب کن.

New Amigos Android

New Amigos Android

یک برنامه که صحبت شما را ترجمه می کند. زبان از طریق بازی بیاموزید.

New Amigos iOS

New Amigos iOS

یک برنامه که صحبت شما را ترجمه می کند. زبان از طریق بازی بیاموزید.

Nye ord (Android)

Nye ord (Android)

کلمات نو یک آپ دارد. این جا شخص می تواندتمرینات اضافی سلسله کتاب به همین نام را بیابد. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Nye ord (iOS)

Nye ord (iOS)

کلمات نو یک آپ دارد. این جا شخص می تواندتمرینات اضافی سلسله کتاب به همین نام را بیابد. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.