آپ ها کمپیوتری

در ذیل تو آپهایی را خواهی یافت که می توانی در تبلت یا تلفن های هوشمند نصب نمائی.

Bokbussen

Bokbussen

درین آپ شما می توانید کتابهای را به زبان های متفاوت بیاموزید. 
Duolingo

Duolingo

دوولینو نارویژی را بوسیله انگلیسی یاد بگیر. محتویات، عکسها، صدا و لیستهای کلمات

First Contact

First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact

First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.

Learn Norwegian!

Learn Norwegian!

نارویژی بیاموز کلمات نارویژی از طریق صدا، تصویر و ضبط صدای خود بیاموز. انگلیسی را چون زبان کمکی دارید.

Mondly

Mondly

موندلی نارویژی را بوسیله صدا، عکس و تمرینات یاد بگیر. کدام زبان مادری را تو حرف میزنی انتخاب کن.

Nye ord (Android)

Nye ord (Android)

کلمات نو یک آپ دارد. این جا شخص می تواندتمرینات اضافی سلسله کتاب به همین نام را بیابد. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Nye ord (iOS)

Nye ord (iOS)

کلمات نو یک آپ دارد. این جا شخص می تواندتمرینات اضافی سلسله کتاب به همین نام را بیابد. برای کودکان و بزرگسالانی که نارویژی بیاموزد می باشد.

Språkkista App

Språkkista App

Lær deg ord ved å se på bilder og lytte. Lyden er på norsk og mange andre språk.