آپ ها کمپیوتری

در ذیل تو آپهایی را خواهی یافت که می توانی در تبلت یا تلفن های هوشمند نصب نمائی.

learn norwegian
Learn Norwegian –نارویژی بیاموز کلمات نارویژی از طریق صدا، تصویر و ضبط صدای خود بیاموز. انگلیسی را چون زبان کمکی دارید.
Duolingo
Duolingo– دوولینو نارویژی را بوسیله انگلیسی یاد بگیر. محتویات، عکسها، صدا و لیستهای کلمات

Mondly-app med ordlister, lyd og spill. Du kan velge hvilket språk du snakker.
Mondly-موندلی نارویژی را بوسیله صدا، عکس و تمرینات یاد بگیر. کدام زبان مادری را تو حرف میزنی انتخاب کن.