آپ ها کمپیوتری

در ذیل تو آپهایی را خواهی یافت که می توانی در تبلت یا تلفن های هوشمند نصب نمائی.

Duolingo
Duolingo

دوولینو نارویژی را بوسیله انگلیسی یاد بگیر. محتویات، عکسها، صدا و لیستهای کلمات

Learn Norwegian!
Learn Norwegian!

نارویژی بیاموز کلمات نارویژی از طریق صدا، تصویر و ضبط صدای خود بیاموز. انگلیسی را چون زبان کمکی دارید.

Mondly
Mondly

موندلی نارویژی را بوسیله صدا، عکس و تمرینات یاد بگیر. کدام زبان مادری را تو حرف میزنی انتخاب کن.