آپ ها کمپیوتری

در ذیل تو آپهایی را خواهی یافت که می توانی در تبلت یا تلفن های هوشمند نصب نمائی.

Duolingo
Duolingo

دوولینو نارویژی را بوسیله انگلیسی یاد بگیر. محتویات، عکسها، صدا و لیستهای کلمات

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Apple med filmer, lydfiler og oppgaver.

First Contact
First Contact

Grunnleggende engelsk. App for Android med filmer, lydfiler og oppgaver.

Learn Norwegian!
Learn Norwegian!

نارویژی بیاموز کلمات نارویژی از طریق صدا، تصویر و ضبط صدای خود بیاموز. انگلیسی را چون زبان کمکی دارید.

Mondly
Mondly

موندلی نارویژی را بوسیله صدا، عکس و تمرینات یاد بگیر. کدام زبان مادری را تو حرف میزنی انتخاب کن.

Språkkista App
Språkkista App

Lær deg ord ved å se på bilder og lytte. Lyden er på norsk og mange andre språk.